SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY MIKOŁAJKI

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprzejmie informuję że segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów. Proszę o zapoznanie się z najważniejszymi informacjami i obowiązkami wynikającymi ze zmienionych przepisów oraz ulotką na temat prawidłowego segregowania odpadów.

 

OBOWIĄZEK SEGREGACJI

Od  01.03.2020 r. na terenie miasta i gminy Mikołajki obowiązuje prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie segregują odpadów powinni:
 • w terminie do 28 lutego 2020 r. złożyć w tutejszym Urzędzie pok. nr 4 deklarację z uwzględnieniem segregacji odpadów,
 • pobrać worki do segregacji,
 • zapoznać się z zasadami segregacji obowiązującymi na terenie Gminy Mikołajki
Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości dwukrotności stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Jakie surowce oddzielamy
 • szkło – pojemnik/worek zielony
 • papier, tektura – pojemnik/worek niebieski
 • tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe – pojemnik/worek żółty
 • komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – pojemnik/worek brązowy
 • popioły z palenisk domowych – stalowy pojemnik z napisem POPIÓŁ
 • przeterminowane leki – pojemnikiustawione w aptekach i ośrodkach zdrowia
 • zużyte baterie i akumulatory – pojemnikiustawione w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, urzędach, placówkach oświatowych
 • kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wystawiamy przed posesję w dniu wywozu tych odpadów lub należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK (ZUK Mikołajki)
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe a także zużyte opony – wystawiamy przed posesję w dniu wywozu tych odpadów lub należydostarczyć we własnym zakresie do PSZOK (ZUK Mikołajki)
 • pozostałe odpady niebezpieczne, tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, sprzęt elektroniczny i elektryczny, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory – należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK (ZUK Mikołajki)
 • zużyte tekstylia i odzież – pojemniki PCK ustawione na ternie miasta i gminy lub należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK (ZUK Mikołajki)
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek - należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK (ZUK Mikołajki)
 • odpady budowlane i rozbiórkowenie zawierające odpadów niebezpiecznych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót– należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK (ZUK Mikołajki)

Powyższe  frakcje odpadów (z wyłączeniem popiołów paleniskowych) wytworzonych w gospodarstwach domowych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, poza terminami odbioru wynikającymi z harmonogramu, są nieodpłatnie przyjmowane (odpady budowlano-remontowe do 1 tony) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) po okazaniu dowodu wpłaty należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Transport odpadów do PSZOK oraz ich rozładunek, właściciele nieruchomości zamieszkałych zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

PSZOK zlokalizowany jest w Mikołajkach przy ul. Warszawskiej 32 i świadczy usługi od wtorku do soboty w godzinach od 11.00 do 17.00  (nr tel. 874216009). 

 

MIESZKAŃCY BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH – SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I MIESZKAŃ ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄDCĘ NIERUCHOMOŚCI

Mieszkańcy budynków wielolokalowych w zarządach Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych i Administratorów Nieruchomości, którzy gromadzą odpady komunalne we wspólnych pojemnikach, odpowiadają solidarnie za nieprawidłowości związane z niepoprawną segregacją odpadów. Oznacza to, że w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w gromadzeniu odpadów decyzja w podwyższonej wysokości zostanie wydana wobec zarządcy a karą zostaną objęci wszyscy mieszkańcy, niezależnie od tego, że tylko część mieszkańców naruszyła obowiązek selektywnego zbierania odpadów.

Zarządcy i Administratorzy Nieruchomości mają obowiązek stworzenia warunków umożliwiających mieszkańcom prowadzenie prawidłowej, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

ULGA ZA KOMPOSTOWNIK

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym będą mogli uzyskać częściowe  zwolnienie z opłaty. Warunkiem częściowego zwolnienia jest złożenie nowej deklaracji i oświadczeniu, że nieruchomość wyposażona jest w kompostownik przydomowy, w którym będą gromadzone bioodpady stanowiące odpady komunalne. Zgłoszenie w deklaracji posiadania kompostownika przydomowego wiąże się z brakiem odbioru bioodpadów bezpośrednio spod nieruchomości oraz kontrolą nieruchomości celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim odpadów. Właściciel nieruchomości utraci prawo do zwolnienia, w przypadku stwierdzenia, że

 • nie posiada kompostownika przydomowego lub
 • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
 • uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji,  ze stanem faktycznym

 

NR RACHUNKU BANKOWEGO

01.01.2020 r. obowiązuje nowy numer rachunku bankowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Gmina Mikołajki, BS Mikołajki nr rachunku  93 9350 0001 0000 0329 5000 0252

 

STAWKI OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE OD 01 MARCA 2020 ROKU

Zgodnie z uchwałą nr XIV/2/2020 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lutego 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych wynosi 33 zł od osoby miesięcznie.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  66  zł od osoby miesięcznie.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 2 zł od osoby miesięcznie.

Wzrost stawki opłaty za odpady spowodowany jest zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, które nakładają na gminy wysokie wymagania odnośnie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Podwyżka stawki wynika głównie ze wzrostu kosztów odbioru i transportu (do stacji przeładunkowej w Polskiej Wsi) odpadów, wzrostem kosztów za zagospodarowanie odpadów w zakładzie (ZGOK Olsztyn), w którym odpady podlegają przetworzeniu zgodnie z obecnymi wymogami prawa, wzrostem kosztów dostosowania PSZOK do aktualnych wymogów technicznych i prawnych oraz wzrostem ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach pok. 4, tel. 874219071.

W trosce o czyste środowisko liczę na Państwa zrozumienie i podjęcie trudu prawidłowej segregacji odpadów.

Burmistrz Miasta Mikołajki
Piotr Jakubowski

 

Załączniki:

Uchwała nr XIV.2.2020  Uchwała nr XIV.3.2020  Załącznik: Deklaracja o wysokości opłaty  Załącznik - Zestawienie nieruchomości objętych deklaracją

 

Materiały informacyjne:

Ulotka jak segregować  Harmonogram odbioru odpadów segregowanych  Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych

Uwaga! Zmiana sektora miejscowości Stawek – aktualnie sektor nr IV