NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE
PORADNICTWO OBYWATELSKIE
W POWIECIE MRĄGOWSKIM

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE PRZYSŁUGUJE OSOBIE UPRAWNIONEJ, KTÓRA:

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

PRAWO DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO OSOBA UPRAWNIONA WYKAZUJE PRZEZ:

 1. złożenie pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
  3a) nieodpłatną mediację ( od roku 2020), lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE SPRAW:

 1. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

 1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

GDZIE UZYSKASZ NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?

Mrągowo
Bursa Międzyszkolna ul. Mrongowiusza 65 B
Punkt działa w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Godziny pracy punktu:
Poniedziałek 10:00-14:00
Wtorek 10:00-14:00
Środa 13:00-17:00
Czwartek 10:00-14:00
Piątek 10:00-14:00
Pomoc świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych
tel. 723 220 555

Mikołajki
Centrum Kultury „Kłobuk" ul. Kolejowa 6
tel. 722 080 555
Punkt działa w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Godziny pracy punktu:
Poniedziałek (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) 10:00-14:00
Wtorek (nieodpłatne poradnictwo prawne) 10:00-14:00
Środa (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) 10:00-14:00
Czwartek (nieodpłatne poradnictwo prawne) 10:00-14:00
Piątek (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) 10:00-14:00
Punkt prowadzony jest przez „ Fundację Młodzi Ludziom" Borysław 49, 96 - 130 Głuchów
pomoc w punkcie świadczą radcowie prawni i adwokaci oraz osoby wymienione w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Za zgodą osoby uprawnionej w karcie pomocy mogą zostać zamieszczone dane zbiorcze dotyczące osoby uprawnionej, tj.: wiek, płeć, wykształcenie, średni miesięczny dochód, liczba członków gospodarstwa, miejsce zamieszkania, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Odmowa ujawnienia tych danych nie stanowi podstawy odmowy udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona może również przekazać opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim poprzez wypełnienie części B karty pomocy i umieszczenie jej w urnie. ( część B zostanie osobie uprawnionej przekazana po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim). Wypełnienie części B karty pomocy jest dobrowolne. Osoby uprawnione mogą umawiać termin wizyty pod numerem telefonów do poszczególnych punktów podanymi wyżej, w godzinach pracy punktów.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r.