Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Mikołajki oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dostępne są na portalu mapowym mikolajki.e-mapa.net