Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) oraz w zw. z Zarządzeniem nr 30/2024 z dnia 20 lutego 2024r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki 34/2018 z dnia 20.02.2018r. w sprawie określenia niektórych zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych,

podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki, przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu:

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i czynsz dzierżawny:

Nieruchomość gruntowa położona w Mikołajkach – zaplecze ulicy M.Kajki 38, obręb geod. Mikołajki oznaczona nr geod. 551/11 o powierzchni całkowitej 159 m2.

Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w nieruchomości o powierzchni 12m2 tj. (4m x 3m).

Przedmiot dzierżawy oznaczony jest na załączniku graficznym nr 1 do wykazu. 

Dla w/w działki Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  OL1M/00039033/3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy. 

  1. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za dzierżawę 12 m2 – 25.000,00 zł brutto/za cały okres umowy.
  2. Czynsz dzierżawny za cały okres obowiązywania umowy płatny jest  najpóźniej w dniu

poprzedzającym dzień zawarcia umowy dzierżawy przelewem na  rachunek bankowy  Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach Nr 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004 w BS Węgorzewo.

4.       Opis nieruchomości:

Przedmiotowa działka położona jest  w Mikołajkach (zaplecze ul. M.Kajki 38), obręb geod. Mikołajki.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, usługowa oraz jezioro Mikołajskie.

Infrastruktura techniczna: nie dotyczy. 

5.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren jest objęty „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od jeziora Mikołajskiego” uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XII/157/2019 z dnia 29 listopada 2019r. (Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020r., poz. 382). Zgodnie z jego ustaleniami działka nr geod. 551/11  znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MU.10 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Powyższą część nieruchomości przeznacza się do wydzierżawienia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, bez prawa grodzenia terenu.

6.       Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony

W/w nieruchomości przeznacza się do wydzierżawienia na okres nie przekraczający roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.

Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na wydzierżawienie nieruchomości.

Wykaz umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

2.        na stronie internetowej www.bip.mikolajkipl, www.mikolajki.eu

 

Informacja o zamieszczeniu wykazu:

1.        sołtysi sołectw z terenu gminy Mikołajki

2.        lokalna prasa