Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXIII/447/2013 z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony i uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do w/w uchwały oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 2/2020 z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie sprzedaży w formie przetargunieruchomości położonych w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki,

podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Mikołajki przy ulicy Okrężnej, obręb geod. Mikołajki, oznaczona nr geod. 40/18o powierzchni całkowitej 0,1539 ha.

Dla działki 40/18 Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  OL1M/00032574/8. Dział IV księgi wolny od wpisów. W dziale III wpisana z urzędu w związku z podziałem nieruchomości służebność gruntowa, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę 40/14 do działki oznaczonej nr geod. 40/10 zabudowanej budynkiem gospodarczym.

2.       Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części miasta Mikołajki, nad Jeziorem Mikołajskim.

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna z usługami (sklepy, puby, restauracje, pensjonaty itp.) oraz promenada z linią brzegową Jeziora Mikołajskiego. Nieopodal działki znajduje się kładka dla pieszych łącząca ul. Okrężną z ul. Plac Wolności.

Działka nr geod. 40/18 przylega do drogi gminnej - ulicy Okrężnej.

Kształt działki zbliżony do trapezu. Usytuowana jest w terenie o lekkim nachyleniu. Porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi samosiewami drzew i krzewów. Od jeziora działkę oddziela nieruchomość gminna oznaczona nr geod. 40/29.

W granicach działki ( środkiem działki wzdłuż ul. Okrężnej) przebiega sieć kanalizacyjna ks 200. Istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Wszelkie uzgodnienia, zmiany przebiegu sieci  itp. należy uzgodnić z instytucjami branżowymi na wniosek i koszt nabywcy.

Zgodnie z prowadzonąewidencją gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem  Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej miasta Mikołajki, gdzie obowiązują nakazy i zakazy określone w strefie oraz przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 840 ze zm.).

3.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: przedmiotowy teren jest

objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki, obręb Mikołajki, gmina Mikołajki położonej przy ul. Okrężnej, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3589 z 10 lipca 2019r. i znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MU.01 - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

4.       Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony.

5.       Cena nieruchomości:  6.000.000,00 zł.

6.       Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na  podstawie

art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2, winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.

Po terminie o którym w pkt 6 wykazu zostanie ogłoszony przetarg.

 

Wykaz umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      

2.        na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu

 

Informację o umieszczeniu wykazu opublikowano:

1.        w lokalnej prasie

2.        przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki