Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXXIII/447/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12 września 2013r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do w/w uchwały i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 21/2024 z dnia 19 stycznia 2024r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 413/47 o powierzchni 0,0029 ha położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki,

podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wytypowanych do sprzedaży w formie bezprzetargowej:

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Mikołajkach, obręb geodezyjny Mikołajki, oznaczona numerem

geod. 413/47 o powierzchni całkowitej 29 m2.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  OL1M/00043559/7.

Dział III i IV księgi wolny od wpisów.

  1. Cena nieruchomości: 16.179,00 zł

3.       Opis nieruchomości:

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona jest w Mikołajkach, obręb geod. Mikołajki.

Działka nr 413/47ma kształt nieregularny, wąski, wydłużony i usytuowana jest w terenie nachylonym w stronę jeziora. Przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna, w tym słup linii niskiego napięcia nN.  Nieruchomość jest ogrodzona. Porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz krzewami.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się istniejąca, zwarta zabudowa mieszkaniowa jedno – i wielorodzinna z usługami puby, restauracje, kawiarnie, sklepy itp.) oraz promenada z linią brzegową jeziora Mikołajskiego. Działka zlokalizowana jest w odległości ok. 500 m od rynku miasta, w pierwszym rzędzie zabudowy od linii brzegowej jeziora Mikołajskiego.

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr geod. 413/22.

4.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

Przedmiotowy teren jest objęty obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołajki na wschód od jeziora Mikołajskiego”, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XII/157/2019 z dnia 29 listopada 2019r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 382 z dn. 20 stycznia 2020r.), zgodnie z którym działka nr 413/47 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem Kpj.04 jako tereny ciągów pieszo-jezdnych.

5.       Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony.

6.       Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na  podstawie

art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2, winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Po terminie o którym w pkt 6 wykazu przygotowany zostanie protokół z rokowań, będący podstawą zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Wykaz umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      

2.        na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu

 

Informację o umieszczeniu wykazu opublikowano:

1.        w lokalnej prasie

2.        przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki