Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2023r., poz. 344 ze zm.) oraz w zw. z Zarządzeniem nr 13/2024 z dnia 12 stycznia 2024r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geodezyjny Mikołajki oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki 34/2018 z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie określenia niektórych zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych,

podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki, przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu:

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i czynsz dzierżawny:

Nieruchomość gruntowa położona w Mikołajkach – ul. Plac Wolności, w sąsiedztwie kładki dla pieszych, obręb geodezyjny Mikołajki oznaczona nr geod. 200/9 o powierzchni całkowitej 2169 m2.

Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w nieruchomości o łącznej powierzchni 44 m2, zabudowaną 5 boksami handlowymi.

1.1. część działki 200/9 o powierzchni 13 m2  (boks nr 1)

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego brutto/rocznie:  12.000,00 zł brutto

 

1.2. część działki 200/9 o powierzchni 6 m2  (boks nr 2)

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego brutto/rocznie:  7.000,00 zł brutto

 

1.3. część działki 200/9 o powierzchni 6 m2  (boks nr 3)

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego brutto/rocznie:  7.000,00 zł brutto

 

1.4. część działki 200/9 o powierzchni 6 m2  (boks nr 4)

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego brutto/rocznie:  7.000,00 zł brutto

 

1.5. część działki 200/9 o powierzchni 13 m2  (boks nr 5)

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego brutto/rocznie:  12.000,00 zł brutto

 

Dla w/w działki Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  OL1M/00038575/7.

Przedmiot dzierżawy oznaczony jest na załączniku graficznym nr 1 do wykazu. 

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy. 

  1. Czynsz dzierżawny za pierwszy rok obowiązywania umowy płatny jest  najpóźniej w dniu

poprzedzającym dzień zawarcia umowy dzierżawy przelewem na  rachunek bankowy  Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo.

Za kolejny rok obowiązywania umowy dzierżawy czynsz płatny jest z góry w pełnej wysokości ustalonej w przetargu, najpóźniej w dniu 31 marca 2025r., przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach Nr 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004 w BS Węgorzewo.

Za ostatni rok czynsz dzierżawny płatny jest proporcjonalnie, z góry,  najpóźniej w dniu 31 marca 2026r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach Nr 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004 w BS Węgorzewo.

  1. Opis nieruchomości:

Przedmiotowa część nieruchomości położona jest w centralnej części miasta Mikołajki, przy kładce dla pieszych. W granicach przeznaczonej do wydzierżawienia nieruchomości zlokalizowane są boksy handlowe (5 sztuk).

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa.

Infrastruktura techniczna: nie dotyczy. 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Powyższe nieruchomości przeznacza się do wydzierżawienia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, bez prawa grodzenia terenu.

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony

W/w nieruchomości przeznacza się do wydzierżawienia na okres nie przekraczający 3 lat. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.

Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na wydzierżawienie nieruchomości.

 

 

 

 

Wykaz umieszczono:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach
  2. na stronie internetowej www.bip.mikolajkipl, www.mikolajki.eu

 

Informacja o zamieszczeniu wykazu:

  1. sołtysi sołectw z terenu gminy Mikołajki
  2. lokalna prasa