Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.), w zw. z Zarządzeniem nr 12/2024 z dnia 12 stycznia 2024r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki 34/2018 z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie określenia niektórych zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych,

podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki, przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu:

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Mikołajkach przy ul. 3 Maja, obręb geod. Mikołajki oznaczona nr geod. 213/22 o powierzchni całkowitej 1676 m2.

Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w nieruchomości o łącznej powierzchni 20 m2 tj.

2 miejsca po 10 m2  (2m x 5m)

Przedmiot dzierżawy oznaczony jest na załączniku graficznym nr 1 do wykazu. 

Dla w/w działki Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  OL1M/00034376/4.

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy. 

  1. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za dzierżawę każdego z 2 miejsc:

a. za 10 m2  - 6.600,00 zł brutto/ za cały okres umowy

  1. Czynsz dzierżawny za cały okres obowiązywania umowy płatny będzie jednorazowo z góry,

najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy dzierżawy, przelewem na rachunek bankowy  Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo. Dowód wpłaty do okazania przy podpisaniu umowy. 

  1. Opis nieruchomości:

Przedmiotowa działka położona jest  przy ul. 3 Maja w Mikołajkach, obręb geod. Mikołajki.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa oraz targowisko miejskie.

Infrastruktura techniczna: nie dotyczy. 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Powyższą część nieruchomości przeznacza się do wydzierżawienia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, bez prawa grodzenia terenu.

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony

W/w nieruchomości przeznacza się do wydzierżawienia na okres nie przekraczający roku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.

Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na wydzierżawienie nieruchomości.

 

 

 

 

 

Wykaz umieszczono:

  1. na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      
  2. na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl , www.mikolajki.eu

Informacja o zamieszczeniu wykazu:

  1. lokalna prasa
  2. sołtysi sołectw z terenu Gminy Mikołajki