Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 344) w zw. z uchwałą Nr XXXIII/447/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12 września 2013r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do w/w uchwały i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 74/2023 z dnia 5 maja 2023r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 94/8 obręb geod. Lubiewo,  

podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Lubiewo, obręb geod. Lubiewo, oznaczona nr geod. 94/8o pow. 3441 m2.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00024864/9. Dział III i IV - wolne od wpisów.

2.       Cena nieruchomości: 200.000,00 zł

3.       Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obrębu geod. Lubiewo.

Działka nr 94/8– ma kształt zbliżony do trapezu i usytuowana jest w terenie lekko pofałdowanym. Porośnięta jest roślinnością trawiastą.

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi istniejąca i rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa, a także tereny niezabudowane – w tym grunty rolne.

Działka zlokalizowana jest przy drodze gminnej.

Przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa, telekomunikacyjna oraz elektroenergetyczna, w tym słupy linii nN oraz w granicach działki zlokalizowany jest hydrant - Nabywca nie wnosi i nie będzie wnosił  żadnych roszczeń wobec sprzedającej z tego tytułu.

Warunki podłączenia do sieci infrastruktury technicznej muszą być uzgodnione z instytucjami branżowymi na wniosek i koszt nabywcy. 

Działka oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne  (RV).

4.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

5.       Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony

6.       Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na  podstawie

art. 34, winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.

Po terminie o którym w pkt 6 wykazu zostanie ogłoszony przetarg.

 

Wykaz umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki       

2.        na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu

3.        przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki

Informacja o umieszczeniu wykazu:

1.        w lokalnej prasie