Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 344) w zw. z uchwałą Nr XXXIII/447/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12.09.2013r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do w/w uchwały i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 72/2023 z dnia 5 maja 2023r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 37/1 obręb geod. Zełwągi,  

podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Zełwągach, obręb geod. Zełwągi, oznaczona nr geod. 37/1o pow. 3958 m2.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023361/6. Dział III i IV - wolne od wpisów.

2.       Cena nieruchomości: 400.000,00 zł

3.       Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obrębu geod. Zełwągi, w niedalekiej odległości od jeziora Głębokiego oraz jeziora Inulec. Działkę oddziela od jeziora Głębokiego działka o nr geod. 37/2 – nie będąca własnością Gminy Mikołajki.

Działka nr 37/1– ma kształt nieregularny, łamane granice i usytuowana jest w terenie o znacznym nachyleniu. Porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz samosiewami drzew i krzewów.

W niedalekim sąsiedztwie znajduje się istniejąca zabudowa mieszkaniowa i letniskowa.   

Działka zlokalizowana jest przy drodze gminnej, która posiada dostęp do drogi krajowej (DK16).

Działka nie posiada przyłączy do urządzeń infrastruktury technicznej. Istnieje możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej oraz wodociągowej.

Warunki podłączenia do sieci infrastruktury technicznej muszą być uzgodnione z instytucjami branżowymi na wniosek i koszt nabywcy. 

4.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

5.       Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony

6.       Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na  podstawie

art. 34, winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.

Po terminie o którym w pkt 6 wykazu zostanie ogłoszony przetarg.

 

Wykaz umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      

2.        na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu

3.        przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki

Informacja o umieszczeniu wykazu:

1.        w lokalnej prasie