Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 344) w zw. z uchwałą Nr XXXIII/447/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12.09.2013r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do w/w uchwały i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 73/2023 z dnia 5 maja 2023r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 260/34 obręb geod. Tałty,  

podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Tałtach, obręb geod. Tałty, oznaczona nr geod. 260/34o pow. 1994 m2.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00040837/9. Dział III i IV - wolne od wpisów.

2.       Cena nieruchomości: 170.000,00 zł

3.       Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obrębu geod. Tałty.

Działka nr 260/34– ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta i usytuowana jest w terenie o lekkim nachyleniu. Porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz samosiewami krzewów.

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi istniejąca i rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa i letniskowa, a także tereny niezabudowane – w tym grunty rolne.

Działka zlokalizowana jest przy drodze gminnej gruntowej.

W granicach działki przebiega sieć kanalizacyjna i telekomunikacyjna. Istnieje możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej.  

Warunki podłączenia do sieci infrastruktury technicznej muszą być uzgodnione z instytucjami branżowymi na wniosek i koszt nabywcy. 

Działka oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne  (RIVa).

4.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

5.       Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony

6.       Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na  podstawie

art. 34, winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.

Po terminie o którym w pkt 6 wykazu zostanie ogłoszony przetarg.

 

Wykaz umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      

2.        na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu

3.        przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki

Informacja o umieszczeniu wykazu:

1.        w lokalnej prasie