Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 344)  oraz  Zarządzenia nr 34/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20.02.2018r. w sprawie określenia niektórych zasad wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki, przeznaczonych do wydzierżawienia:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod. 229/1 o powierzchni całkowitej 631 m2 położona w granicach obrębu geodezyjnego Mikołajki z przeznaczeniem jako teren zielony z elementami małej architektury.
Do wydzierżawienia przeznacza się całość w/w działki o powierzchni 631 m2.
Dla działki nr 229/1 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00025351/7.
2.Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 800,00 zł brutto/rocznie.      Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia  w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001 0000 0329 2072  0004 w BS Węgorzewo.
3.Opis nieruchomości:
W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
Dostępność komunikacyjna: z działki dzierżawcy.
Infrastruktura techniczna: nie dotyczy.
4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowy teren jest objęty obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od ulicy Papieża Jana Pawła II” uchwalonym uchwałą Nr XXIV/33/2021 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 maja 2021r., zgodnie z którym działka nr geod. 229/1 położona jest na obszarze oznaczonym jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przewidywana funkcja terenu w ramach dzierżawy: teren zielony z elementami małej architektury.
5.Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat począwszy od dnia obowiązywania umowy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.  
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia. Po tym terminie zostanie przygotowana stosowna umowa dzierżawy.

Wykaz umieszczono:
1.na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki       
2.na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu
3.przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki

Informacja o zamieszczeniu wykazu:
1.w lokalnej prasie