Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.)  oraz  Zarządzenia nr 34/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20.02.2018r. w sprawie określenia niektórych zasad wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki, przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu:

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe oznaczone nr geod. 40/20 i 40/29 o łącznej powierzchni całkowitej 604 m2, położone w granicach obrębu geodezyjnego Mikołajki z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Do wydzierżawienia przeznacza się pomieszczenie w budynku bunkru (na piętrze) o powierzchni użytkowej 20 m2 wraz z przyległym do budynku terenem o powierzchni 100 m2.

Dla działki nr 40/20 i 40/29 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00032574/8.

2.       Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 1.100,00 zł brutto/miesięcznie.                                                                                                                                                                                       

Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca, za każdy miesiąc obowiązywania umowy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia  w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001 0000 0329 2072  0004 w BS Węgorzewo.

3.       Opis nieruchomości:

W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz usługowymi.

Dostępność komunikacyjna: z ulicy Okrężnej.

Infrastruktura techniczna: nie dotyczy.

4.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren jest objęty obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  części miasta Mikołajki, obręb geod. Mikołajki, gmina Mikołajki położonej przy ulicy Okrężnej” uchwalonym uchwałą Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28.05.2019r., (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 10.07.2019r., poz. 3589), zgodnie z którym działka 40/20 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem U.01 – teren zabudowy usługowej, działka 40/29 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP.01 – tereny zieleni urządzonej.

Przewidywana funkcja terenu w ramach dzierżawy: działalność gospodarcza.

5.       Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony.

Działka wydzierżawiona będzie na okres nieprzekraczający roku począwszy od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia. Po tym terminie zostanie przygotowana stosowna umowa dzierżawy.

Wykaz umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      

2.        na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu

Informacja o zamieszczeniu wykazu:

1.        w lokalnej prasie

przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikoła