Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 1899 ze zm.) w zw. z uchwałą Nr XXXIII/447/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12.09.2013r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do w/w uchwały i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 116/2022 z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 582/2 położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Mikołajkach, obręb geod. Mikołajki, oznaczona nr geod. 582/2 o pow. 137 m2. 
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00038913/9. Dział III i IV - wolne od wpisów.
2.Cena nieruchomości: 10.000,00 zł
3.Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obrębu geod. Mikołajki.
Działka nr 582/2 – ma kształt nieregularny, wąski, wydłużony i usytuowana jest w terenie nachylonym. 
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się istniejąca zabudowa mieszkaniowa, gościniec oraz tereny niezabudowane, w tym grunty rolne.  Bezpośredni dojazd do działki odbywa się z drogi gruntowej oznaczonej nr geod. 546/51, 4/19, 546/2 i 546/4.
W granicach nieruchomości przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ks 160 oraz telekomunikacyjna tA.
Zgodnie z prowadzoną ewidencją gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy i RIVb - grunty orne.
4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 
Przedmiotowy teren jest objęty „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych przy ulicach Mrągowskiej i Warszawskiej w Mikołajkach” uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach nr XXI/119/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 25.01.2021r., poz. 340), zgodnie z którym działka 582/2 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP.04 – tereny zieleni urządzonej. Treść planu jest dostępna na stronie https://mikolajki.e-mapa.net/. 
5.Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony
6.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na  podstawie 
art. 34, winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.  
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.
Po terminie o którym w pkt 6 wykazu zostanie ogłoszony przetarg
Wykaz umieszczono:
1.na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki       
2.na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu
Informacja o umieszczeniu wykazu:
1.w lokalnej prasie
2.przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki