Na podstawie art. 28 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 2213) w zw. z uchwałą Nr XXXIII/447/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12 września 2013r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do w/w uchwały i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 72/2023 z dnia 5 maja 2023r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 37/1 obręb geod. Zełwągi,

Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki:

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, położenie nieruchomości, jej powierzchnia, cena wywoławcza, wysokość wadium i termin oraz miejsce przetargu:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zełwągach, obręb geod. Zełwągi oznaczonej nr geod. 37/1 o powierzchni 3958 m2.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023361/6.

2.       Cena wywoławcza nieruchomości: 400.000,00 zł

3.       Wysokość wadium: 60.000,00 zł

4.       Przetarg odbędzie się w dniu  21 września 2023 roku o godz. 13.00 w sali  obrad Urzędu Miasta i

Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7.

5.       Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obrębu geod. Zełwągi, w niedalekiej odległości od jeziora Głębokiego oraz jeziora Inulec. Działkę oddziela od jeziora Głębokiego działka o nr geod. 37/2 – nie będąca własnością Gminy Mikołajki.

Działka nr 37/1– ma kształt nieregularny, łamane granice i usytuowana jest w terenie o znacznym nachyleniu. Porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz samosiewami drzew i krzewów.

W niedalekim sąsiedztwie znajduje się istniejąca zabudowa mieszkaniowa i letniskowa.   

Działka zlokalizowana jest przy drodze gminnej, która posiada dostęp do drogi krajowej (DK16).

Działka nie posiada przyłączy do urządzeń infrastruktury technicznej. Istnieje możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej oraz wodociągowej.

Warunki podłączenia do sieci infrastruktury technicznej muszą być uzgodnione z instytucjami branżowymi na wniosek i koszt nabywcy.

Działka oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne  (RIVb).

6.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

7.       Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.

8.       Ograniczenia nieruchomości:nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych, nie jest

obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.  Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

9.       Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: działka nie jest przedmiotem

zobowiązań.

10.   Minimalne postąpienie: zgodne z §14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września

2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

UWAGI:

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

11.   Wymienione w pkt 3 wadium w pieniądzu musi być zaksięgowane na rachunku

bankowym  Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach w BS Węgorzewo Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006  najpóźniej w dniu 15 września 2023r.

W tytule przelewu konieczne jest określenie numeru geodezyjnego nieruchomości na sprzedaż której wadium jest wpłacone lub znaku ogłoszenia.

Wadium może być wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

12.   Wpłacone wadium podlega:

a)          zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,

b)         zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają,  zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia - bez oprocentowania,

c)          przepada, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, natomiast przetarg czyni się  niebyłym.

13.   W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt 11

uiszczą wymienione w pkt 3 wadium.

Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest posiadać ze sobą aktualny dokument tożsamości.

a)       jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub poświadczonego notarialnie, upoważniającego do udziału w przetargu,

b)      w  przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu muszą przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego współmałżonka.

14.   Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na rachunek

bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach w BS Węgorzewo nr 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

15.   Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty taksy

notarialnej i koszty związane z postępowaniem wieczysto-księgowym, ponosi nabywca.

16.   W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej,

wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się  niebyłym.

17.   Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty

przeprowadzenia przetargu.

18.   Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

 

ZASTRZEŻENIE:

Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl i www.mikolajki.eu

 

Ogłoszenie/wyciąg umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      

2.        na stronie internetowej UMiG Mikołajki www.bip.mikolajki.pl i www.mikolajki.eu 

3.        w lokalnej prasie

4.        przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki