Na podstawie art. 28 i art. 38 w zw. z art. 40 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 2213) oraz w zw. z uchwałą Nr XXXIII/447/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12.09.2013r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do w/w uchwały i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 116/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 582/2 położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki,

Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki położonej w Mikołajkach, obręb geod. Mikołajki:

1.     Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, położenie nieruchomości, jej powierzchnia, cena wywoławcza, wysokość wadium i termin oraz miejsce przetargu:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w  Mikołajkach,

obręb geod. Mikołajki, oznaczonej nr  geod.582/2 o powierzchni 0,0137 ha. 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00038913/9. Dział III i IV księgi wolny od wpisów.

2.     Cena wywoławcza nieruchomości: 10.000,00 zł

3.     Wysokość wadium: 1.000,00 zł

4.     Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2023 roku o godz. 12.00 w sali  obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7.

5.     Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obrębu geod. Mikołajki.

Działka nr 582/2– ma kształt nieregularny, wąski, wydłużony i usytuowana jest w terenie nachylonym.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się istniejąca zabudowa mieszkaniowa, gościniec oraz tereny niezabudowane, w tym grunty rolne.

W granicach nieruchomości przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ks 160 oraz telekomunikacyjna tA.

Zgodnie z prowadzonąewidencją gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy i RIVb - grunty orne.

Część nieruchomości stanowi przedmiot umowy dzierżawy zawartej z osobą fizyczną. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2023r.

Ponieważ działka 582/2 nie może stanowić tzw. samodzielnej działki budowlanej z uwagi na gabaryty działki oraz odległość od nieruchomości sąsiednich oraz przeznaczenie w miejscowym planie, przetarg ograniczony jest do właścicieli i współwłaścicieli działek sąsiednich tj. 5/10, 546/51, 546/52 obręb geod. Mikołajki oraz 112/1 i 111 obręb geod. Prawdowo.

6.     Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren jest objęty obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych przy ulicach Mrągowskiej i Warszawskiej w Mikołajkach”  uchwalonym uchwałą Nr XXI/119/2020 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 16 grudnia 2020r. ( Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 25.01.2021r., poz. 340), zgodnie z którym działka nr geod. 582/2 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP.04 – tereny zieleni urządzonej. Treść planu jest dostępna na stronie https://mikolajki.e-mapa.net/.

7.     Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.

8.     Ograniczenia nieruchomości:nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych, nie jest

obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

9.     Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: częśćnieruchomości stanowi

przedmiot umowy dzierżawy zawartej z osobą fizyczną. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2023r.

10.  Minimalne postąpienie: zgodne z §14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września

2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

UWAGI:

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

11.  Wymienione w pkt 3 wadium w pieniądzu musi być zaksięgowane na rachunku bankowym  

Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach w BS Węgorzewo Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006  najpóźniej w dniu  14 lipca 2023r.

W tytule przelewu należy określić numer geodezyjny nieruchomości na sprzedaż której wadium jest wpłacone i znak ogłoszenia o przetargu GGR.6840.17.2022.

Wadium może być wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

12.  Wpłacone wadium podlega:

a)       zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,

b)       zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają,  zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia, bez oprocentowania,

c)       przepada, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, natomiast przetarg czyni się  niebyłym.

13.  W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym

w pkt 11 uiszczą wymienione w pkt 3 wadiumoraz złożą w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  - sekretariat (pokój 102) na piśmie zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 14.

Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest posiadać ze sobą aktualny dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport) oraz w przypadkach gdy uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, upoważniającego do udziału w przetargu. W  przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu muszą przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego współmałżonka.

14.  Dodatkowym warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu ograniczonym jest

przedłożenie najpóźniejw dniu 14 lipca 2023r.  dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do działki/działek sąsiadującej z działką nr geod. 582/2 tj. odpisu z księgi wieczystej wydanego nie później niż trzy miesiące przed tą datą.

15.  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu będzie wywieszona w dniu

 18 lipca 2023 rokuw siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

16.  Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na rachunek

bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach w BS Węgorzewo nr 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

17.  Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty

taksy notarialnej i koszty związane z postępowaniem wieczysto-księgowym, ponosi nabywca.

18.  W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej,

wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się  niebyłym.

19.  Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty

przeprowadzenia przetargu.

20.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

ZASTRZEŻENIE:

Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl i www.mikolajki.eu.

 

 

Ogłoszenie umieszczono:

1.      na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki       

Informację o przetargu umieszczono:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.      na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu

3.      w lokalnej prasie

4.      przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki