Na podstawie §4 pkt 1 w zw. z §16 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 45/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości lub ich części na czas oznaczony do 3 lat, stanowiących własność Gminy Mikołajki w zw. z Zarządzeniem nr 68/2023 z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki,

Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki położonej w Mikołajkach obręb Mikołajki:

 

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, położenie nieruchomości jej powierzchnia, czynsz dzierżawny:

Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geod. 213/22 o powierzchni całkowitej 1676 m2 położonej w Mikołajkach przy ul. 3 Maja, obręb geod. Mikołajki z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Dla działki 213/22 Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00034376/4.

Do wydzierżawieniaprzeznaczona jest  część w/w nieruchomości o powierzchni 10 m2 (2,00m x 5,00m) – miejsce nr 1. Oznaczenie nieruchomości na załączniku nr 1 do ogłoszenia.

2.       Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego : 6.600,00 zł brutto/ za cały okres umowy.

3.       Wysokość wadium: 3.300,00 zł

4.       Przetarg odbędzie się w dniu  12 czerwca 2023 roku o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7.

5.       Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Mikołajkach przy ul. 3 Maja, obręb geod. Mikołajki.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

Infrastruktura techniczna: nie dotyczy.

6.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren nie jest objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. 

Powyższą część nieruchomości przeznacza się do wydzierżawienia na prowadzenie działalności gospodarczej, bez prawa grodzenia terenu.

7.       Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.

8.       W/w nieruchomości przeznacza się do wydzierżawienia na czas określony tj. od

dnia obowiązywania umowy (16 czerwca 2023r.) do dnia 30 września 2023r.

9.                    Ograniczenia nieruchomości:nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych, w dziale III księgi wieczystej wpisane ograniczone prawa rzeczowe.

10.                Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

11.                Minimalne postąpienie: 100,00 zł.

UWAGI:

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy.

12.                Wymienione w pkt 3 wadium w pieniądzu musi być zaksięgowane na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach w BS Węgorzewo Nr 49 9350 0001 0000 0329  2076  0006 najpóźniej w dniu  7 czerwca 2023r.

W tytule przelewu należy podać znak sprawy („GGR.6845.84.1.2023 – miejsce nr 1”) lub numer geodezyjny nieruchomości wraz z określeniem miejsca dzierżawy, na wydzierżawienie której wadium jest wpłacone.

 

 

 

13.   Wpłacone wadium podlega:

a)          zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego zaoferowanego przez oferenta, który wygra przetarg,

b)         zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają, po jego rozstrzygnięciu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia, bez oprocentowania,

c)          przepada, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, natomiast przetarg czyni się  niebyłym.

14.                W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt 12 uiszczą wymienione w pkt  3 wadium.

Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest posiadać ze sobą aktualny dokument tożsamości oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba przedłoży ważne pełnomocnictwa notarialne lub poświadczone notarialnie.

15.                Czynsz dzierżawny wydzierżawionej nieruchomości za cały okres obowiązywania umowy płatny jest  jednorazowo z góry, najpóźniej w dniu 15 czerwca 2023 roku,  przelewem na  rachunek bankowy  Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo. Dowód wpłaty do okazania przy podpisaniu umowy. 

16.                Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy ustala się  na dzień 16 czerwca 2023 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach (pokój 110).

17.                Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

 

 

ZASTRZEŻENIE:

Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty, na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl i www.mikolajki.eu, i w lokalnej prasie.

 

Ogłoszenie umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki 

2.        na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu

 

Informację o ogłoszonym przetargu umieszczono:    

1.        w lokalnej prasie

2.        przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki