Znak: GGR.6845.45.2.2023                                                                        Mikołajki, 2023r.03.28
 
                                                   OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Na podstawie §4 pkt 1 w zw. z §16 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 45/2017 Burmistrza Miasta
Mikołajki z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania przetargów na
dzierżawę nieruchomości lub ich części na czas oznaczony do 3 lat, stanowiących własność Gminy
Mikołajki w zw. z Zarządzeniem nr 25/2023 z dnia 15 lutego 2023r. w sprawie wydzierżawienia w
formie przetargu części nieruchomości położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki,
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na
wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki położonej w
Mikołajkach obręb Mikołajki:
 
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, położenie nieruchomości jej
powierzchnia, czynsz dzierżawny:
Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem
geod. 40/25 o powierzchni całkowitej 324 m 2 położonej w Mikołajkach przy ul. Mrągowskiej, obręb
geod. Mikołajki z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
Dla działki 40/25 Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr OL1M/00032574/8.
Do wydzierżawienia przeznaczona jest część w/w nieruchomości o powierzchni 32 m 2 (4,00m x
8,00m) – miejsce nr 2. Oznaczenie nieruchomości na załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 
2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 6.800,00 zł brutto/ za cały okres umowy.
 
3. Wysokość wadium: 5.000,00 zł
 
4. Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godz. 13.30 w sali obrad Urzędu
Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7.
 
5. Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Mikołajkach przy ul. Mrągowskiej, obręb geod.
Mikołajki.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa.
Infrastruktura techniczna: nie dotyczy.
 
6. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowy teren objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z którym działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MU.02
teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
Powyższą część nieruchomości przeznacza się do wydzierżawienia na prowadzenie działalności
gospodarczej, bez prawa grodzenia terenu.
 
7. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
 
8. W/w nieruchomości przeznacza się do wydzierżawienia na czas określony nie
przekraczający roku, licząc od dnia obowiązywania umowy tj. od dnia 28 kwietnia 2023 roku do
dnia 31 marca 2024 roku.
 
9. Ograniczenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych, nie jest
obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi (dotyczy części przeznaczonej do wydzierżawienia).
 
10. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość nie jest
przedmiotem zobowiązań.
 
11. Minimalne postąpienie: 100,00 zł.
UWAGI:
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i
projektem umowy dzierżawy.
 
12. Wymienione w pkt 3 wadium w pieniądzu musi być zaksięgowane na rachunku bankowym
Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach w BS Węgorzewo Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006
najpóźniej w dniu 17 kwietnia 2023r.
W tytule przelewu należy podać znak sprawy („GGR.6845.45.2.2023 – miejsce nr 2”) lub numer
geodezyjny nieruchomości wraz z określeniem miejsca dzierżawy, na wydzierżawienie której wadium
jest wpłacone.
 
13. Wpłacone wadium podlega:
a) zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego zaoferowanego przez oferenta, który
wygra przetarg,
b) zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają, po jego
rozstrzygnięciu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia, bez
oprocentowania,
c) przepada, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy
dzierżawy, natomiast przetarg czyni się niebyłym.
 
14. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt 12
uiszczą wymienione w pkt 3 wadium.
Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest posiadać ze sobą aktualny dokument
tożsamości oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba przedłoży ważne pełnomocnictwa notarialne lub
poświadczone notarialnie.
 
15. Czynsz dzierżawny wydzierżawionej nieruchomości (pomniejszony o wysokość wadium
wynikającą z pkt 3 ogłoszenia) za cały okres obowiązywania umowy płatny będzie w dwóch ratach:
a. I rata - 50 % ceny ustalonej w przetargu, jednorazowo z góry najpóźniej w dniu poprzedzającym
dzień zawarcia umowy dzierżawy tj. 27 kwietnia 2023r., przelewem na rachunek bankowy Urzędu
Miasta i Gminy w Mikołajkach Nr 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004 w BS Węgorzewo. Dowód
wpłaty do okazania przy podpisaniu umowy.
b. II rata - 50 % ceny ustalonej w przetargu, najpóźniej do dnia 1 października 2023 roku, przelewem
na rachunek bankowy UMiG w Mikołajkach nr 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004 w BS
Węgorzewo, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w jego płatności.
 
16. Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy ustala się na dzień 28 kwietnia 2023 roku w
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach (pokój 110).
 
17. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą
elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy
w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
14.00.
 
ZASTRZEŻENIE:
Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych,
informując o tym na piśmie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w sposób
zwyczajowo przyjęty, na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl i www.mikolajki.eu , i w lokalnej
prasie.
 
Ogłoszenie umieszczono:
1. na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki
2. na stronie internetowej UMiG Mikołajki www.bip.mikolajki.pl , www.mikolajki.eu
 
Informację o ogłoszonym przetargu umieszczono:
1. w lokalnej prasie
2. przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki