Na podstawie art. 28 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 344) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 2213) oraz w zw. z uchwałą Nr XXIX/152/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym nr 30 położonym w Mikołajkach przy ulicy Warszawskiej obręb geod. Mikołajki z udziałem w prawie własności działki nr 1063/1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 89/2017 z dnia 5 grudnia 2017  roku w sprawie sprzedaży w/w lokalu mieszkalnego,

Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki położonej w obrębie miasta  Mikołajki:

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, położenie nieruchomości, jej powierzchnia:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Mikołajkach przy ulicy Warszawskiej 30 obręb geod. Mikołajki w granicach działki  oznaczonej nr geod.  1063/1 o powierzchni  0,3831 ha wraz z udziałem 125/1000 części we współwłasności domu i innych urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udziałem wynoszącym 125/1000 części w prawie własności działki gruntowej nr geod. 1063/1 o pow. 0,3831 ha.

Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni  użytkowej 33,45 m2 położony jest na poddaszu budynku.

W skład lokalu wchodzą: kuchnia, pokój i łazienka.

Do lokalu przynależą: pomieszczenie w murowanym budynku gospodarczym o pow. 17,50 m2 i  pomieszczenie gospodarcze  (w stodole)  o pow. 16,70 m2.

Dla przedmiotowego lokalu prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr  OL1M/00026171/8. Dział III i IV wolne od wpisów.

Dla działki nr geod. 1063/1 Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  OL1M/00026164/6. Dział III i IV wolne od wpisów.

2.       Cena wywoławcza nieruchomości: 91.900,00 zł

3.       Wysokość wadium : 14.000,00 zł

4.       Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach (sala obrad)w dniu

11 maja 2023 rokuo godzinie 11.00.

5.       Opis nieruchomości:

Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny zlokalizowany jest w miejscowości Mikołajki obręb geodezyjny Mikołajki w granicach działki oznaczonej nr geod. 1063/1. Budynek mieszkalny jest 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, liczy jedną pełną kondygnację i użytkowe poddasze. Lokal położony jest na poddaszu. Stan lokalu  -  do generalnego remontu.

Dojazd do działki – z drogi wojewódzkiej. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie c.o. etażowe.

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zakład usług komunalnych  oraz tereny niezabudowane.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10a ppkt. b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2022r.,poz. 931 ze zm.) nieruchomość zwolniona jest z podatku.

6.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak obowiązującego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy.

7.       Termin poprzednich przetargów: I przetarg – 18.11.2022r.; II przetarg – 16.02.2023r.

8.       Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony

9.       Ograniczenia nieruchomości:nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i nie jest

obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

10.    Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak zobowiązań.

11.    Minimalne postąpienie: zgodne z §14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. nie mniej niż 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

UWAGI:

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

12.    Wymienione w pkt. 3 wadium w pieniądzu musi być zaksięgowane na rachunku bankowym

Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach w BS Węgorzewo Nr 49 9350 0001 0000 0329  2076 0006  najpóźniej w dniu 5 maja 2023r.

W tytule przelewu należy określić numer geodezyjny nieruchomości, numer i adres lokalu lub znak ogłoszenia: GGR.6840.29b.2022, na sprzedaż której wadium jest wpłacone.

Wadium może być wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

13.    Wpłacone wadium podlega:

a)        zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg

b)        zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają,  zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia, bez oprocentowania

c)        przepada, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, natomiast przetarg czyni się niebyłym.

14.    W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie  podanym w pkt.

11 uiszczą wymienione w pkt. 3 wadium.

Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest posiadać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

a)      jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub poświadczonego notarialnie, upoważniającego do udziału w przetargu

b)     firmy lub spółki przystępujące do przetargu winny przedłożyć do wglądu wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi lub poświadczonymi notarialnie

c)      w  przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu muszą przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego współmałżonka.

15.    Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na rachunek

bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach w BS Węgorzewo nr 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

16.    Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty

taksy notarialnej i koszty związane z postępowaniem wieczysto-księgowym, ponosi nabywca.

17.    W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy

notarialnej, wpłacone wadium przepada , a przetarg czyni się  niebyłym.

18.    Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty

przeprowadzenia przetargu.

19.    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą

elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

ZASTRZEŻENIE:

Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl i www.mikolajki.eu

  

 

 

 

 

 

Ogłoszenie/wyciąg umieszczono:

1.       na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      

2.       na stronie internetowej UMiG Mikołajki www.bip.mikolajki.pl i www.mikolajki.eu 

3.       w lokalnej prasie

4.       przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki