Na podstawie art. 28 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 2213) w zw. z uchwałą Nr XLVIII/411/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 339/1 o pow. 0,0634 ha, 344/1 o pow. 0,0652 ha, 342/6 o pow. 0,0910 ha, położonych w obrębie miasta Mikołajki i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 3/2010 z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w obrębie miasta Mikołajki,

Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki:

1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, położenie nieruchomości, jej powierzchnia, cena wywoławcza, wysokość wadium i termin oraz miejsce przetargu:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach, obręb geod. Mikołajki  oznaczonej nr geod. 344/1 o powierzchni 652 m2.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023347/2. Dział III i IV księgi wolny od wpisów.

2.      Cena wywoławcza nieruchomości: 136.000,00 zł

3.      Wysokość wadium: 20.000,00 zł

4.      Przetarg odbędzie się w dniu  20 kwietnia 2023 roku o godz. 12.00 w sali  obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7.

5.      Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obrębu geod. Mikołajki.

Działka nr 344/1 ma kształt zbliżony do prostokąta i usytuowana jest w terenie o lekkim nachyleniu.

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna z usługami oraz tereny niezabudowane, w tym tereny rolne. Działka zlokalizowana jest ok. 1 km od ścisłego centrum miasta. Dojazd do działki drogą gruntową nieutwardzoną – ul. Fasolkową.

W granicach działki biegnie sieć wodociągowa w110 oraz kanalizacyjna ks200.

Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej.

Warunki podłączenia do sieci infrastruktury technicznej muszą być uzgodnione z instytucjami branżowymi na wniosek i koszt nabywcy. 

Zgodnie z prowadzonąewidencją gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem RIIIb - grunty orne.

6.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren jest objęty „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od ulicy Papieża Jana Pawła II” uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach nr XXIV/33/2021 z dnia 12 maja 2021r. (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 30.06.2021r., Poz. 2539) zgodnie z którym działka 344/1 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN.14 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Treść planu jest dostępna na stronie https://mikolajki.e-mapa.net/.

7.      Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony

8.      Ograniczenia nieruchomości:nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych, nie jest

obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.  Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

9.      Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: działka nie jest przedmiotem

zobowiązań.

10.   Minimalne postąpienie: zgodne z §14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września

2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

UWAGI:

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

11.   Wymienione w pkt 3 wadium w pieniądzu musi być zaksięgowane na rachunku

bankowym  Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach w BS Węgorzewo Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006  najpóźniej w dniu 14 kwietnia 2023r.

W tytule przelewu konieczne jest określenie numeru geodezyjnego nieruchomości na sprzedaż której wadium jest wpłacone.

Wadium może być wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

12.   Wpłacone wadium podlega:

a)        zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,

b)        zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają,  zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia - bez oprocentowania,

c)        przepada, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, natomiast przetarg czyni się  niebyłym.

13.   W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt 11

uiszczą wymienione w pkt 3 wadium.

Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest posiadać ze sobą aktualny dokument tożsamości.

a)      jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub poświadczonego notarialnie, upoważniającego do udziału w przetargu,

b)     w  przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu muszą przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego współmałżonka.

14.   Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na rachunek

bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach w BS Węgorzewo nr 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

15.   Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty taksy

notarialnej i koszty związane z postępowaniem wieczysto-księgowym, ponosi nabywca.

16.   W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej,

wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się  niebyłym.

 

17.   Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty

przeprowadzenia przetargu.

 

18.   Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

 

ZASTRZEŻENIE:

Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl i www.mikolajki.eu

 

Ogłoszenie/wyciąg umieszczono:

1.       na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      

2.       na stronie internetowej UMiG Mikołajki www.bip.mikolajki.pl i www.mikolajki.eu 

3.       w lokalnej prasie

4.       przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki