Na podstawie art. 28 i art. 38 w zw. z art. 40 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 2213) oraz w zw. z uchwałą Nr XXXIII/447/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12.09.2013r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do w/w uchwały i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 72/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 22/5 położonej w Olszewie obręb geod. Olszewo, Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki położonej w Olszewie, obręb geod. Olszewo:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, położenie nieruchomości, jej powierzchnia, cena wywoławcza, wysokość wadium i termin oraz miejsce przetargu:
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olszewie,
obręb geod. Olszewo, oznaczonej nr geod. 22/5 o powierzchni 0,0430 ha.
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023373/3. Dział III i IV księgi wolny od wpisów.
2.Cena wywoławcza nieruchomości: 25.000,00 zł
3.Wysokość wadium: 3.750,00 zł
4.Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2022 roku o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7.
5.Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obrębu geod. Olszewo.
Działka nr 22/5 – ma kształt zbliżony do prostokąta z wyciętym prawym narożnikiem ( patrząc od strony drogi krajowej) i usytuowana jest w terenie o lekkim nachyleniu.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się istniejąca zwarta zabudowa wsi.
W granicach nieruchomości zlokalizowany jest słup napowietrznej linii elektroenergetycznej nN. Przez środek działki przebiega sieć wodociągowa w90.
Poprzez działkę nr 22/5 decyzją o pozwoleniu na budowę (dec. nr 49/2008/M-ki) ustalono dojazd do działki sąsiedniej o nr geod. 22/4.
Zgodnie z prowadzoną ewidencją gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem RIVa - grunty orne.
Z uwagi na wydaną decyzję o pozwoleniu na budowę nr 49/2008/M-ki zgodnie z którą poprzez działkę nr 22/5 ustalono dojazd do działki nr 22/4, przetarg ograniczony jest do właścicieli i współwłaścicieli działek sąsiednich tj. 22/4, 22/7 obręb geod. Olszewo.
6.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu wydana została w 2010r. decyzja Nr 10/2010 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
W 2008r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę nr 49/2008/M-ki dla działki sąsiedniej nr geod. 22/4 obręb geod. Olszewo, w treści której wskazano, że nieruchomości ta posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę gminną nr geod. 22/5.
7.Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
8.Ograniczenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych, nie jest
obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
9.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nie jest przedmiotem zobowiązań.
10.Minimalne postąpienie: zgodne z §14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września
2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
UWAGI:
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.
11.Wymienione w pkt 3 wadium w pieniądzu musi być zaksięgowane na rachunku bankowym  
Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach w BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006 najpóźniej w dniu 3 października 2022r.
W tytule przelewu konieczne jest określenie numeru geodezyjnego nieruchomości na sprzedaż której wadium jest wpłacone lub znaku ogłoszenia o przetargu.
Wadium może być wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
12.Wpłacone wadium podlega:
a)zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
b)zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia, bez oprocentowania,
c)przepada, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, natomiast przetarg czyni się niebyłym.
13.W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym
w pkt 11 uiszczą wymienione w pkt 3 wadium oraz złożą w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach - sekretariat (pokój 102) na piśmie zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 14.
Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest posiadać ze sobą aktualny dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport).
a)jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub poświadczonego notarialnie, upoważniającego do udziału w przetargu,
b)w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu muszą przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego współmałżonka.
14.Dodatkowym warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu ograniczonym jest
przedłożenie najpóźniej w dniu 3 października 2022r. dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do działki/działek sąsiadującej z działką nr geod. 22/5 tj. odpisu z księgi wieczystej wydanego nie później niż trzy miesiące przed tą datą.
15.Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu będzie wywieszona w dniu
5 października 2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.
16.Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na rachunek
bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach w BS Mikołajki nr 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
17.Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty
taksy notarialnej i koszty związane z postępowaniem wieczysto-księgowym, ponosi nabywca.
18.W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej,
wpłacone wadium przepada , a przetarg czyni się niebyłym.
19.Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty
przeprowadzenia przetargu.
20.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219069, drogą elektroniczną
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, pokój nr 111 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
ZASTRZEŻENIE:
Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl i www.mikolajki.eu.

Ogłoszenie umieszczono:
1. na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki    
2.na stronie internetowej UMiG Mikołajki www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu
3.w lokalnej prasie
4.przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki