Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2023 ofertę złożyło Polskie Stowarzyszneie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach z siedzibą 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 13.

Po analizie dokumentacji konkursowej w dniu 16 maja 2023 r. z oferentem podpisano umowę na udzielenie dotacji. Wysokość dotacji: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).