Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w okresie od lutego 2023 roku do grudnia 2023 roku (podmiot realizujący zadanie publiczne może w ofercie założyć późniejszy termin rozpoczęcia oraz wcześniejszy termin zakończenia realizacji zadania)

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17 i 19,  art. 11 ust. 1 i ust. 2, oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późniejszymi zmianami),  w związku z § 7 pkt 1) i 2) Uchwały nr XLI/107/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

§ 1

Rodzaj zadania

 

1.Priorytety współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Gminy Mikołajki określone zostały w załączniku Nr 2 do uchwały Nr  XLI/107/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 8 listopada 2022 rokuw sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzielności pożytku publicznego i w wolontariacie na rok 2023.

 

2. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów na realizację niżej określonych zadań:

Lp.

ZADANIE Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIE SPORTU, REKREACJI, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŻEGLARSTWA, PIŁKI NOŻNEJ, PIŁKI RĘCZNEJ, PIŁKI SIATKOWEJ, LEKKOATLETYKI, TENISA, JEŹDZIECTWA, BIEGÓW ULICZNYCH ORAZ DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM.

Planowana kwota dotacji  w zł

1.

Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki – zadanie polega na prowadzeniu systematycznego długofalowego szkolenia piłkarskiego wśród dzieci i młodzieży z Mikołajek, termin realizacji zadania:

 od momentu podpisania umowy – grudzień 2023 r.

90.000,00

3.

Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optymist i Cadet

 termin realizacji zadania:

od momentu podpisania umowy – grudzień 2023 r.

3.000,00

4.

Upowszechnianie lekkoatletyki w Gminie Mikołajki - zadanie polega na prowadzeniu systematycznego i  długofalowego szkolenia lekkoatletycznego wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołajki

 termin realizacji zadania:

od momentu podpisania umowy – grudzień 2023 r.

25.000,00

5.

Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego – zadanie polega na zorganizowaniu imprezy sportowej, w czasie której do rywalizacji lekkoatletycznej przystąpią dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Mikołajki (możliwy jest udział dzieci spoza terenu gminy Mikołajki)

 termin realizacji zadania:

od momentu podpisania umowy – grudzień 2023 r.

2.000,00

6.

Organizacja Półmaratonu Mikołajskiego -  zadanie polega na organizacji  imprezy biegowej o zasięgu co najmniej regionalnym w co najmniej 4 kategoriach wiekowych, termin realizacji zadania:

od momentu podpisania umowy – grudzień 2023 r.

19.000,00

 

ZADANIE Z ZAKRESU POPULARYZACJI SPORTÓW SAMOCHODOWYCH

 

7.

Organizacja 79.Rajdu Polski – zadanie polega na organizacji wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, termin realizacji zadania:

od momentu podpisania umowy –wrzesień 2023 r.

50.000,00

Razem:

189.000,000

 

§ 2

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2023

 

1. Wysokość środków na realizację wyżej wymienionych zadań w Gminie Mikołajki określona została w Załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/138/2022 r.  Rady Miejskiej w Mikołajkach  z dn. 19.12.2022 r. i wynosi 189.000 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy zł).

2. Środki przeznaczone na realizację zadań w roku 2023 wskazane w ust. 1 mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań przez organizacje pozarządowe z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

§ 3

Zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie realizacji zadania

 

1. W konkursie mogą brać udział prowadzące działalność statutową w zakresie zadań określonych w § 1 - organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Dotacja nie może być udzielona na:

1/przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych   na podstawie przepisów szczególnych

2/ pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć

3/ zobowiązania powstałe przed datą realizacji zadania

4/ budowę, nabycie nieruchomości, lokali, gruntów, itp.

5/ najem lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów (chyba, że wynika to bezpośrednio z realizacji zadania)

6/ prace remontowo-budowlane

7/ zadania inwestycyjne

8/ udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym

9/ działalność gospodarczą, polityczną i religijną

10/ podatki, w tym podatek VAT jeżeli może zostać odliczony w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy, cła, opłaty skarbowe, leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów

11/ koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych                                          

12/ działalność statutową, niezwiązaną z realizowanym zadaniem.

4. Dotacja może być udzielona m.in. na:

1/ wynagrodzenie osób realizujących zadanie

2/ promocję realizowanego zadania (plakaty, ulotki, zaproszenia, banery, ogłoszenia, itp.)

3/ zakup drobnego sprzętu do realizacji zadania

4/ koszty transportu, dojazdu, wynajmu sal, konsumpcji, itp.

7. Koszty materiałów biurowych, piśmienniczych, usług pocztowych, internetowych, opłat za media oraz sprzątanie pomieszczeń, amortyzacja nie mogą przekroczyć 5 % całości kosztu realizacji zadania, z pominięciem wkładu niefinansowego, w tym osobowego i rzeczowego. 

8. Szczegółowy podział kosztów, zgodnie ze wzorem oferty, może przedstawiać się następująco:

1/ Koszty realizacji zadania (bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu):

 - wynagrodzenie osób realizujących zadanie (np. trenerów)

 - wynajem obiektów, sal, pomieszczeń, itd. dla celów realizacji zadania

 - transport uczestników zadania, catering, itd.

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania

- promocja i usługi promocyjne, itd.

2/ Koszty administracyjne (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługa finansowa i prawna projektu):

 - obsługa księgowa projektu

 - obsługa techniczna działań realizowanych w ramach projektu

 - materiały biurowe

 - ubezpieczenia, media, itd.

- środki ochrony osobistej i do dezynfekcji, w związku z wystąpieniem na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

10. Zastrzega się możliwość udzielenia dotacji jedynie na wytypowane przez komisję konkursową rodzaje kosztów.

12. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu zadania, może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.  

14. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołajki a podmiotem, którego oferta została wybrana.

 

15. Burmistrz Miasta Mikołajki może odmówićpodmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iżrzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracązdolności do czynności prawnych, zostanąujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodnośćmerytorycznąlub finansowąoferenta.

 

§ 4

Termin i warunki realizacji zadań

1. Zadania winny być wykonane w 2023 roku w terminie wskazanym w umowie, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 r.

2. Zadania winny być zrealizowane z należytą starannością, w sposób celowy i zgodnie
z warunkami określonymi w umowie o realizację zadania.

3. Zadania winny byćrealizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działańbyli mieszkańcy Gminy Mikołajki.

3. Podmioty realizujące zadania powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze (kadra, baza lokalowa, sprzęt, itd.).

4. Zadania mogą być realizowane przy udziale partnera. Za partnera uważa się podmiot, który będzie współuczestniczył w realizacji zadania, w zakresie udzielenia wsparcia rzeczowego (np. użyczenia zasobów rzeczowych lub praw potrzebnych do realizacji projektu), osobowego (pracy własnej, swoich pracowników, członków lub wolontariuszy). Pomiędzy partnerami powinna być zawarta umowa lub inny dokument, wskazujący wzajemne prawa i obowiązki oraz określający ich rolę w realizowanym projekcie, w szczególności zakres odpowiedzialności za realizację odpowiednich jego elementów oraz rodzaj wsparcia udzielonego przez partnera.  

5. Zadania publiczne nie mogą być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, przy czym podmiot z którym zawarto umowę może zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. podwykonawcom), niebędącym stronami umowy. Za podwykonawstwo nie uważa się pracy wykonywanej przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

6. Partner i podwykonawca nie są podmiotami w rozumieniu oferty wspólnej.

7. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
a w szczególności ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Administratorem danych osobowych  w odniesieniu do zbioru wynikającego z realizacji zadania publicznego, jest oferent któremu powierzono wsparcie realizacji zadań.

9. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do przestrzegania, w trakcie realizacji zadania publicznego, określonych przepisami prawa ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

§ 5

Termin składania ofert

 

1.    Oferty na realizację zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.02.2023 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert 2023” wraz z określeniem rodzaju zadania, którego dotyczy oferta w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na w/w adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.              

2.    Wzór oferty określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

3.    Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):

1)   podpisaną klauzulę informacyjną RODO

2)    aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

3) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

7. Burmistrz Miasta Mikołajki ma prawo żądać innych dokumentów od podmiotu składającego ofertę.

8. Druki ofert można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach www.bip.mikolajki.pl , zakładka: „Komunikaty”.

9. Otwarcie ofert nastąpi 06.02.2023 o godz. 13.00 w pokoju nr112 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

10. Oferent ma prawo uczestniczyć w otwarciu ofert.

11. Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie realizacji zadania publicznego jest Burmistrz Miasta Mikołajki. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału organizacji pozarządowej w otwartym konkursie ofert, a następnie do realizacji umowy. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§ 6

Zasady, tryb i kryteria oraz termin wyboru ofert

 

1. Oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.

3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty, organizacja może nie otrzymać dofinansowania, w przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.

4. Na etapie oceny formalnej oferty, podmiotowi służy prawo dokonania jednorazowej korekty lub uzupełnienia oferty. Ocena formalna odbywa się na Karcie Oceny Formalnej, której wzór określi burmistrz. Niedokonanie korekty lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, będzie skutkować odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 

5. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 3/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 02 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, powołania członków komisji oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej, opiniującej oferty w otwartych konkursach ogłoszonych w 2023 roku w ramach współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymioraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

6. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Mikołajki, który dokonuje wyboru ofert gwarantujących w najwyższym stopniu spełnienie kryteriów o których mowa w § 6 ust. 7.

Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG.

7. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1)  celowość oferty, jakość realizacji zadania, zakres rzeczowy i zasięg.

2) możliwość realizacji zadania m.in. poprzez posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego.

3) osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego zadania.

4) pozyskanie do współpracy innych partnerów publicznych i prywatnych.

5) rodzaj i celowość planowanych kosztów.

6) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy.

 

§ 7

Informacja nt. zrealizowanych przez Gminę Mikołajki zadań będących przedmiotem konkursu wraz z wysokością środków przeznaczonych na ich realizację w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

1.    Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 roku zaplanowano kwotę 179.000 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

2.    Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku zaplanowano kwotę 154.000 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

3.    Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2020 roku zaplanowano kwotę 152.000 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące zł ).

4.    Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku zaplanowano kwotę 152.000 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

5.    Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku wydatkowano kwotę 104.000 zł. (słownie: sto cztery tysiące złotych).

§ 8

Postanowienia końcowe

1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta Mikołajki z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą a oferentem.

3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach,  komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach, informacji o tym, iż zadanie jest realizowane ze środków budżetu Gminy Mikołajki. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

4. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2022poz. 1327  z późn. zm.).

 

 

DO POBRANIA:

ogłoszenie o konkursie;

wzór oferty,

klauzula RODO