Nr ogłoszenia: 6/2022  

Ogłoszono dnia: 07-11-2022 r
 
Termin składania ofert: 21-11-2022 r 
 
Specjalista do spraw płac oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  (1 etat)
 
Wymagania w stosunku do kandydatów:
 1. Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie wyższe lub średnie z maturą;
  2. Staż pracy 3 lata w przypadku posiadania wykształcenia średniego;
  3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
  6. Nieposzlakowana opinia;
  7. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość funkcjonowania administracji samorządu terytorialnego;
  2. Znajomość ustaw oraz przepisów wykonawczych dotyczących działalności gminy oraz prawa oświatowego, w tym w szczególności:
   1. ustawy o samorządzie gminnym
   2. ustawy o systemie oświaty
   3. ustawy ordynacja podatkowa
   4. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
   5. ustawy Karta Nauczyciela
   6. ustawy Kodeks pracy
   7. ustawy o finansach publicznych
   8. ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
   9. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
   10. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
   11. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
   12. ustawy o systemie informacji oświatowej
   13. rozporządzenia w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
   14. rozporządzenia w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych
  3. Umiejętność obsługi komputera pakietu MS Office, Windows, systemu Płace VULCAN, PŁATNIK oraz urządzeń biurowych;
  4. Odpowiedzialność, systematyczność, obowiązkowość, terminowość, skrupulatność, komunikatywność, odporność na stres, dobra organizacja pracy;
  5. Umiejętność organizacji pracy własnej pod presją czasu i pracy w zespole.
 3. Wymagania preferowane:
  1. Wykształcenie wyższe lub średnie z maturą; wymagany profil: ekonomia, finanse, rachunkowość, administracja.
  2. Udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania list płac i przygotowania dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Co najmniej 2 lata stażu pracy na stanowisku związanym tematycznie ze stanowiskiem będącym przedmiotem konkursu.

 

Pełna treść ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty do spraw płac oświaty [DOCX]