Nr ogłoszenia: 5/2022  
Ogłoszono dnia: 11-10-2022 r
 
Termin składania ofert: 25-10-2022 r 
 
Inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  (1 etat)
 
Wymagania w stosunku do kandydatów:
 1. Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
  5. Nieposzlakowana opinia;
  6. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
  7. Staż pracy 3 lata.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość funkcjonowania administracji samorządu terytorialnego;
  2. Znajomość ustaw oraz przepisów wykonawczych dotyczących działalności gminy w tym w szczególności:
   1. ustawy o samorządzie gminnym
   2. ustawy ordynacja podatkowa
   3. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
   4. ustawy o księgach wieczystych i hipotece
   5. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  3. Znajomość przepisów z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego;
  4. Umiejętność obsługi komputera pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych;
  5. Prawo jazdy kategorii B;
  6. Systematyczność, terminowość, skrupulatność, komunikatywność;
  7. Umiejętność organizacji pracy własnej pod presją czasu i pracy w zespole.
 3. Wymagania preferowane:
  1. Udokumentowane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

 

Pełna treść ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw wymiaru podatków i opłat [PDF]