Ogłoszono dnia: 17 maja 2024r. Nr ogłoszenia: 3/2024

Termin składania ofert: 03 czerwiec 2024r. - do godziny 12.00

Nazwa stanowiska:podinspektor ds. ochrony środowiska(1 etat)

 

I Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

a. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie:minimum średnie z maturą;

2. Staż pracy: co najmniej 3 lata

(w przypadku posiadania wykształcenia wyższego w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce– staż pracy nie jest wymagany);

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;

6. Nieposzlakowana opinia;

7.Obywatelstwo polskie; z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

8. Umiejętność obsługi komputera pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych;

9. Prawo jazdy kategorii B.

 

 

b. Wymagania dodatkowe:

1. Udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie nadzoru systemu gospodarki odpadami.

2. Udokumentowane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

3. Znajomość niżej wymienionych ustaw i przepisów wykonawczych:

- ustawy z dnia 27.04.2001 r.  prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 54),

-ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U z 2023r. poz. 1094 z późn. zm),

- ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U z 2024 r. poz. 399),

- ustawy z dnia 14.06.1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U z 2024 r. poz. 572),

- ustawa z dnia 08.03.1990 r.  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 609),

- uchwały Nr 96 Rady Ministrów z dnia 12.06.2023 r.w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028(M.P. 2023.702),

-rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.07.2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (j. t. Dz. U. 2015.1450).

4. Znajomość funkcjonowania administracji samorządu terytorialnego.

5. Odpowiedzialność, systematyczność, obowiązkowość, terminowość, skrupulatność, komunikatywność, odporność na stres, dobra organizacja pracy.

6. Umiejętność organizacji pracy własnej pod presją czasu i pracy w zespole.

 

c. Wymagania preferowane:

1. Wykształcenie wyższe o profilu ochrona środowiska lub o kierunkach przyrodniczych i rolniczych

2.Udokumentowane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

3. Udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska i przyrody.

 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.      Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

2.      Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji i wpisów do rejestru działalności regulowanej i zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych i ciekłych. Kontrola wyżej wymienionych podmiotów.

 

3.      Nadzór nad prowadzeniem ewidencji podmiotów indywidualnych nie podłączonych do zbiorczych sieci kanalizacyjnych korzystających ze zbiorników bezodpływowych i indywidualnych instalacji oczyszczania ścieków. Realizacja kontroli w wyżej wskazanym zakresie.

 

4.      Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem programów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

 

5.      Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Koordynowanie prac nad aktualizacją gminnego programu usuwania azbestu.

 

6.      Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska.

 

7.      Nadzór nad realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami powstającymi na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz zamieszkałych w zakresie organizacji i kontroli usługi odbioru tych odpadów, a także prawidłowości segregacji tych odpadów i edukacji odpadowej. Nadzór nad realizacją umowy na odbiór i transport odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.

 

8.      Nadzór nad funkcjonowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

9.      Bieżąca współpraca ze ZGOK Olsztyn. Gromadzenie dokumentacji spółki i znajomość spraw spółki, współpraca w zakresie przetwarzania przez ZGOK odpadów powstających na terenie gminy.

 

10.  Edukacja ekologiczna w tym odpadowa mieszkańców.

 

11.  Realizacja zadań gminnych z zakresu ochrony powietrza, koordynacja współpracy z podmiotami przygotowującymi programy gminne, działania kontrolne dotyczące mieszkańców. Prowadzenie sprawozdawczości w wyżej wskazanym zakresie.

 

12.  Koordynacja przygotowania dokumentów strategicznych z zakresu ochrony środowiska oraz aktów prawa miejscowego z zakresu utrzymania czystości i porządku.

 

13.  Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

 

14.  Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem miejsc przeznaczonych do kąpieli.

 

15.  Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

16.  Przygotowanie i realizacja programów związanych z ochroną środowiska, z wykorzystaniem środków własnych i zewnętrznych, dla których Gmina Mikołajki jest beneficjentem.

 

17.  Opiniowanie przedsięwzięć wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze.

 

18.  Wnioskowanie do Burmistrza Miasta Mikołajki o potrącenie należności za wadliwe wykonywanie prac przez podmiot gospodarczy utrzymujący czystość.

 

19.  Współdziałania w ramach ustalonych obowiązków służbowych z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie, Starostwem Powiatowym w Mrągowie, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Mazurskim Parkiem Krajobrazowym,  Wodami Polskimi, policją, strażą pożarną, nadleśnictwami oraz jednostkami podlegającymi Burmistrzowi Miasta działającymi na terenie gminy Mikołajki.

 

20.  Przygotowywanie sprawozdań, raportów i ewidencji wynikających z zadań realizowanych na stanowisku pracyoraz przeprowadzanie kontroli w wyżej wymienionym zakresie.

 

21.  Redagowanie pism i dokumentów.

 

22.  Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów w zakresie zadań i czynności określonych w zakresie obowiązków.

 

23.  Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza Miasta, Sekretarza Gminy, Kierownika Referatu.

 

 III Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym, 8 godzin na dobę, dostęp do budynku oraz toalet niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach wynosił mniej niż 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny – opatrzony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.2016.119.1). Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach z siedzibą władz przy ul. Kolejowej 7, 11-730 Mikołajki”.

2. Życiorys zawodowy – Curriculum Vitae- opatrzony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.2016.119.1). Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach z siedzibą władz przy ul. Kolejowej 7, 11-730 Mikołajki”.

3. Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie oraz posiadane uprawnienia.

4. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy (oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy);

5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

6.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie(według wzoru dołączonego do ogłoszenia o naborze);

7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.

11. Oświadczenie kandydata o posiadaniu czynnego prawo jazdy kategorii B.

 

VI. Dokumenty dodatkowe:

1. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach;

2.Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na zasadach określonych w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

4. Inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.

 

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

a. Termin: 03 czerwiec 2024 r. - do godziny 12.00

b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w formie papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska i  numer ogłoszenia).

c. Miejsce:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w godzinach pracy Urzędu,  w  Biurze Obsługi Interesantapokój nr 3 wUrzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul Kolejowa 7, 11- 730 Mikołajki lub przesłać pocztą. Za zachowanie terminu dostarczenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się moment dostarczenia dokumentów do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

 

VIII. Informacje dodatkowe

1.      Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru, kandydat musi spełniać wymagania niezbędne oraz w możliwie największym stopniu wymagania dodatkowe, a także  złożyć komplet wymaganych dokumentów w terminie i formie wskazanej w ogłoszeniu.

2.      Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne lub wymagania niezbędne i dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów.

3.      Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

4.      Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

5.      Dokumentami potwierdzającymi staż pracy są: świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub w przypadku kierowniczych stanowisk urzędniczych również wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6.      Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

7.      Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe mogą być również min.: zaświadczenia o odbyciu praktyk, staży, dokumenty potwierdzające pracę na umowę zlecenie lub o dzieło, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej również w odniesieniu do stanowisk nie będących stanowiskami kierowniczymi.

8.      Wszystkie wymagane dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty wydane w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

9.      W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządu terytorialnego organizuje się służbę przygotowawczą. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

10.  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminyw Mikołajkach na okres co najmniej 3 miesięcy.

 

IX. Klauzula informacyjnao przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach

 

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach informuje, że:

1. Administratorem jest Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Mikołajki;

2. Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO, w tym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO [dane osobowe szczególnej kategorii przetwarzane są na podstawie zgody (która może zostać odwołana w każdym czasie) wyłącznie w przypadku gdy osoba ubiegająca się o zatrudnienie przekazuje je z własnej inicjatywy] w celu przeprowadzenia procesu naboru.

5. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru, wycofania wcześniej wyrażonej zgody lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa. Po upływie 3 miesięcy od ostatecznego zatrudnienia kandydata wybranego w procesie naboru, dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych zostaną komisyjnie zniszczone.

6. Dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie do realizacji celu z pkt. 4) podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi: IT, ochrona, medycyna pracy. Ponadto, dane mogą zostać przekazane stronie trzeciej, która jest uprawniona do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego.

7. Dane osobowe nie są profilowane.

8. Osoba powierzająca dane ma prawo do:

a) dostępu do danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – usunięcie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie naboru,

e) wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania – sprzeciw jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w procesie naboru,

f) wycofania wcześniej wyrażonej zgody,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta Mikołajki

 

Piotr Jakubowski