Szanowni Państwo,
Po przeprowadzonej przebudowie nabrzeża uruchomiona została Przystań Portowa Mikołajki, która stanowi obiekt użyteczności publicznej. W związku z tym na terenie nabrzeża od 17 lipca br. obowiązywać będą ścisłe zasady poruszania się.  Poniżej przedstawiam wyciąg z przyjętego regulaminu, celem zapoznania się.

Jednocześnie informuję, że Mieszkańcy ulic: Kowalskiej, Kajki (strona parzysta) oraz osoby prowadzące wzdłuż nabrzeża działalność gospodarczą pod warunkiem, że  posiadają miejsca postojowe na posesji zlokalizowanej przy nabrzeżu, którą władają/korzystają, zobowiązane są do uzyskania przepustki wjazdowej na swoje samochody oraz samochody (pracowników, gości itp.). Przepustki nie będą wydawane osobom/podmiotom, które nie posiadają własnych miejsc postojowych. Osoby/podmioty te zobowiązane są do dokonywania wszelkich czynności związanych z zaopatrzeniem/rozładunkiem/załadunkiem w godzinach od 23.00 do 9.00.
           
Zasady ruchu pieszych i pojazdów kołowych na terenie Przystani:

1.Ruch kołowy i pieszy odbywa się wyłącznie w oparciu o wytyczone drogi wewnętrzne. Maksymalna dozwolona prędkość pojazdów wynosi 10 km/h.
2.Na terenie Przystani stosuje się przepisy Prawa o ruchu drogowym, a ustawione znaki drogowe obowiązują wszystkich korzystających z Przystani.
3.Wjazd na teren Przystani mają tylko osoby uprawnione, po uzyskaniu zgody Operatora Przystani wniesieniu opłat wynikających z cennika Przystani oraz pojazdy Personelu

Przystani, służb komunalnych, ratowniczych i policji, zaopatrzenia punktów usługowych i handlowych bezpośrednio zlokalizowanych w sąsiedztwie Przystani tj.:

a)Mieszkańcy ulicy Kajki (strona parzysta);
b)Dostawcy dowożący towar do punktów usługowych zlokalizowanych w Przystani w godzinach od 23.00 do 9.00 rano;
c)Rezydenci na czas niezbędny do dostarczenia lub zabrania z jednostki wyposażenia, sprzętu;
d)Dzierżawcy na zasadach określonych w odrębnych umowach;
e)Inne osoby na warunkach określonych przez Operatora Przystani.

4.Podmiotom określonym w ustępie 3, zezwala się na podstawienie do rozładunku tylko jednego pojazdu na czas nie dłuższy niż 15 minut.

5.Po zakończeniu manipulacji przeładunkowych, kierowca pojazdu jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu Przystani.

6.Za wszelkie straty związane z ewentualnym uszkodzeniem infrastruktury przystani w wyniku niewłaściwych manewrów pojazdem, odpowiedzialny jest kierowca pojazdu jak również armator korzystający z usługi transportowej.

7.Na terenie Przystani zabrania się:
a) parkowania samochodów;
b) tarasowania przejść, nabrzeża;
c) mycia samochodów i przyczep;

Wniosek o wydanie przepustki wjazdowej uprawniającej do poruszania się po  promenadzie.