10.05.2019 Zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach

Pliki do popbrania:

 

Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach

ogłasza:

 

otwarty konkurs ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach

         Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza otwarty konkurs ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach

 

Cel konkursu:

zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach

 

          Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i powierzenie wykonania organizacji pozarządowej realizacji zadań publicznych Gminy Mikołajki w zakresie ratownictwa wodnego i ochrony ludności

 

§ 1 Rodzaj zadania

 

Zadanie polega nazapewnieniu całorocznego bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki (funkcjonowanie całorocznej stacji ratowniczej) i miejsca wykorzystywanego do kąpieli
w Mikołajkach (22.06 – 31.08.2019) poprzez następujące działania:

 

1.1   zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne w miejscu wykorzystywanym w Mikołajkach, określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 286 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 261 ze zm.);

1.2   przygotowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli:

a)      wytyczenie stref do kąpieli,

b)      codzienne sprawdzanie dna kąpieliska,

c)      czyszczenie dna kąpieliska, w tym wycinka roślinności podwodnej raz w tygodniu według ustalonego harmonogramu, przy wsparciu pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki oraz doraźnie w razie potrzeby,

d)      mycie pomostów oraz deków raz w tygodniu, według ustalonego harmonogramu oraz doraźnie w razie potrzeby w celu utrzymania czystości,

e)      utrzymywanie w czystości wody i terenu plaży piaszczystej w zakresie zanieczyszczeń mechanicznych.

 

 

1.3  zapewnienia w godzinach otwarcia miejsca wykorzystywanego do kąpieli tj. codziennie od godz. 10.00 do godz. 18.00 obsady ratowniczej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stała kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 108 ze zm.),

1.4   obowiązek zapewnienia pełnienia dyżurów ratowniczych wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia ratownika. Ratownicy winni posiadać ubezpieczenie OC i NW. Najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem dyżuru ratowniczego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Gminie kopię dokumentu, poświadczającego posiadanie uprawnień ratownika i ubezpieczenia przez daną osobę oraz okazać na żądanie oryginały tych dokumentów,

1.5  należy udokumentować kserokopią obsadę co najmniej 4 ratowników okazujących się właściwymi uprawnieniami ratownika wodnego śródlądowego,

1.6   zabezpieczenie odpowiedniego ubioru ratowników,

1.7  wywieszanie na maszcie flagi informacyjno-ostrzegawczej,

1.8  wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody i powietrza,

1.9  bieżące prowadzenie dokumentacji, udzielanie pierwszej pomocy,

1.10          przestrzeganie regulaminu  miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz egzekwowanie przestrzegania regulaminu przez korzystających z kąpieliska,

1.11          zapewnienie bezpieczeństwa oraz udzielanie pomocy osobom, które znalazły się w niebezpieczeństwie utraty życia bądź zdrowia na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w obrębie  gminy Mikołajki.

 

§ 2

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019

 

1. Wysokość środków na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego i ochrony ludności w gminie Mikołajki określona została w załączniku nr 8 doUchwały Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki na 2019 rok i wynosi 46.000 zł. (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych).

2. Środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2019 wskazane w ust. 1 mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań przez organizacje pozarządowe z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

§ 3

Zasady przyznawania dotacji

 

1. Wysokośćprzyznanej dotacji może byćniższa, niżwnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja pozarządowa może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofaćswojąofertę.

2. Burmistrz Miasta Mikołajki może odmówićpodmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iżrzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracązdolności do czynności prawnych, zostanąujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodnośćmerytorycznąlub finansowąoferenta.

 

 

§ 4

Termin i warunki realizacji zadania

 

1. Zadanie winno byćwykonane w roku 2019.

2.      Zadanie winno byćzrealizowane z najwyższąstarannością, zgodnie z zawartąumowąoraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 

§ 5

Termin składania ofert

 

1. W konkursie mogą brać udział prowadzące działalność statutową w zakresie zadań określonych w § 1 - organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Oferty należy złożyć do dnia 03.06.2019 r. do godz. 11.00.

3. Oferty należy składać do:

Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

ul. Kolejowa 7

11-730 Mikołajki

z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach ”.

4. O zachowaniu terminu decyduje data i czas wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

5. Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

6. Oferta powinna zawierać wszystkie działania wskazane w §1 niniejszego ogłoszenia.

7. Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):

1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

2) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

8. Burmistrz Miasta Mikołajki ma prawo żądać innych dokumentów od podmiotu składającego ofertę.

9. Druki ofert można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach www.bip.mikolajki.pl , zakładka: „Komunikaty”.

10. Otwarcie ofert nastąpi 03.06.2019 roku o godz. 12.00 w pokoju nr 108 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

11. Oferent ma prawo uczestniczyć w otwarciu ofert.

 

§ 6

Zasady, tryb i kryteria oraz termin wyboru ofert

 

1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych.

2. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.

3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.

4. W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.

5. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 5/2019BurmistrzaMiasta Mikołajki z dnia 7stycznia 2019roku w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ogłoszonych w 2019roku w ramach współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymioraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

6. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Mikołajki, który dokonuje wyboru ofert najlepiej, służących jego zdaniem realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG.

7. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1)  celowość oferty, jakość realizacji zadania, zakres rzeczowy i zasięg.

2) możliwość realizacji zadania m.in. poprzez posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego.

3) osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego zadania.

4) pozyskanie do współpracy innych partnerów publicznych i prywatnych.

5) rodzaj i celowość planowanych kosztów.

6) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy.

 

§ 7

Informacja nt. zrealizowanych przez Gminę Mikołajki zadań będących przedmiotem konkursu wraz z wysokością środków przeznaczonych na ich realizację w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

1. Na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych gminy Mikołajki w 2019 roku zaplanowano kwotę 46.000 zł. (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych).

2. Na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych gminy Mikołajki w 2018 roku zaplanowano kwotę 45.000 zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

3. Na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych gminy Mikołajki w 2017 roku zaplanowano kwotę 32.000 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).

4. Na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych gminy Mikołajki w 2016 roku zaplanowano kwotę 20.000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

5. Na realizację zadań  z zakresu ratownictwa wodnego i ochrony ludności w 2015 roku wydatkowano kwotę 20.000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta Mikołajki z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą a oferentem.

3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach,  komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach, informacji o tym, iż zadanie jest realizowane ze środków budżetu Gminy Mikołajki. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

4. Dotacje nie mogą być przeznaczane na wydatki nie związane z realizacją danego zadania (niezgodne z ofertą i kosztorysem).