Rozlicz PIT w gminie Mikołajki
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXXIII/447/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12.09.2013r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do w/w uchwały i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 47/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Mikołajki a osobą fizyczną, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wytypowanych do zamiany pomiędzy Gminą Mikołajki a osobą fizyczną:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości, stanowiących własność osoby fizycznej:
Nieruchomość gruntowa położona w Mikołajkach, obręb geodezyjny Mikołajki, oznaczona nr geod. 413/44 o pow. 22 m2 (Kw OL1M/00026917/0). Dział III i IV księgi wolny od wpisów.
Działka nr 413/44 ma kształt wąski, wydłużony i usytuowana w terenie o znacznym nachyleniu. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi istniejąca zabudowa mieszkaniowa jedno – i wielorodzinna z usługami (pensjonaty, restauracje itp.) Teren jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr XII/157/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29.11.2019r. (Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 382 z 20.01.2020r.) zgodnie z którym działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MU.12 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Cena nieruchomości  - 9.600,00 zł + należny podatek VAT.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
2.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki:
Nieruchomość gruntowa położona w Mikołajkach, obręb geodezyjny Mikołajki, oznaczona nr geod. 413/38 o pow. 27 m2 (Kw OL1M/00028603/0).
Dział IV księgi wolny od wpisów, w dziale III wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych.
Działka nr 413/38 ma kształt wąski, wydłużony i usytuowana jest w terenie o znacznym nachyleniu. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi istniejąca zabudowa mieszkaniowa jedno – i wielorodzinna z usługami (pensjonaty, restauracje itp.) oraz promenada miejska. Teren jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr XXIV/44/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30.03.2017r. (Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 2678 z 09.06.2017r.) zgodnie z którym działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem Kpj.01- tereny ciągów pieszo-jezdnych.
Cena nieruchomości  – 7.800,00 zł + należny podatek VAT
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
3.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na  
podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2, winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 111 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.  
Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
Po terminie o którym w pkt 3 wykazu przygotowany zostanie protokół z rokowań, będący podstawą zawarcia notarialnej umowy zamiany nieruchomości.

Wykaz umieszczono:
1.na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki       
2.na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu
3.w lokalnej prasie
4.na tablicy ogłoszeń sołectw z ternu Gminy Mikołajki