Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 344) w zw. z uchwałą Nr XXXIII/447/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12.09.2013r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do w/w uchwały i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 44/2023 z dnia 9 marca 2023r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 1391/2 położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki,

podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:

1.     Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Mikołajkach, obręb geod. Mikołajki, oznaczona nr geod. 1391/2o pow. 8915 m2.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00029504/3. Dział III i IV - wolne od wpisów.

2.     Cena nieruchomości: 3.700.000,00 zł

3.     Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obrębu geod. Mikołajki.

Działka nr 1391/2– ma kształt zbliżony do trapezu i usytuowana jest w terenie o lekkim nachyleniu.  W granicach działki znajdują się samosiewy krzewów.

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna z usługami, hotel Gołębiewski, pensjonaty turystyczne, a także tereny niezabudowane, głównie przeznaczone pod zainwestowanie. Działka zlokalizowana jest ok. 1,2 km od ścisłego centrum miasta. Dojazd do działki drogą gruntową utwardzoną piaskiem i żwirem.

Nieruchomość nie posiada przyłączy do urządzeń infrastruktury technicznej.

Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna, w tym słup linii.

Warunki podłączenia do sieci infrastruktury technicznej muszą być uzgodnione z instytucjami branżowymi na wniosek i koszt nabywcy. 

Zgodnie z prowadzonąewidencją gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

4.     Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren jest objęty „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych przy ulicach Mrągowskiej i Warszawskiej w Mikołajkach” uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach nr XXI/119/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 25.01.2021r., poz. 340), zgodnie z którym działka nr geod. 1391/2 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem UM.02 – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej. Treść planu jest dostępna na stronie https://mikolajki.e-mapa.net/.

5.     Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony

6.     Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na  podstawie

art. 34, winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia. Po terminie o którym w pkt 6 wykazu zostanie ogłoszony przetarg.

Wykaz umieszczono:

1.      na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      

2.      na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu

 

Informację o umieszczeniu wykazu opublikowano:

1.      w lokalnej prasie

2.      przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki