Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 344) oraz Zarządzenia nr 34/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie określenia niektórych zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i Zarządzenia nr 81/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 marca 2023r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki,

podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu:

 

1.       Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonej nr geod. 346/71 o całkowitej powierzchni 4453 m2 położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem jako grunt pod garażem typu „blaszak”.

Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 15 m2.

Dla działki nr 346/71 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00035233/7.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.

Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren dróg wewnętrznych.

Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości: 180,00 zł brutto/rocznie.

Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo.

2.       Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonej nr geod. 346/71 o całkowitej powierzchni 4453 m2 położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem jako grunt pod garażem typu „blaszak”.

Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 18 m2.

Dla działki nr 346/71 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00035233/7.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.

Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren dróg wewnętrznych.

Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości: 216,00 zł brutto/rocznie.

Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo.

3.       Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonej nr geod. 346/71 o całkowitej powierzchni 4453 m2 położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem jako grunt pod garażem typu „blaszak”.

Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 16 m2.

Dla działki nr 346/71 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00035233/7.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.

Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren dróg wewnętrznych.

Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości: 192,00 zł brutto/rocznie.

Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo.

4.       Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonej nr geod. 81/58 o całkowitej powierzchni 65632 m2 położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem na cele rolne ( uprawa warzyw).

Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 3227 m2.

Dla działki nr 81/58 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00039273/7.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.

Przeznaczenie w planie miejscowym: brak.

Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający roku, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości: 417,00 zł /za cały okres umowy.

Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października 2023 roku, za cały okres obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo.

5.       Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonych nr geod. 579/1, 579/2, 579/3 i 579/4 o łącznej całkowitej powierzchni 2491 m2 położonych w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem na składowanie opału i cele gospodarcze.

Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 432 m2.

Dla działek nr 579/1, 579/2, 579/3 i 579/4 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00037838/2.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.

Przeznaczenie w planie miejscowym: brak.

Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający roku, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości: 703,00 zł brutto/za cały okres umowy.

Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października 2023 roku, za cały okres obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo.

6.       Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonej nr geod. 84/72 o całkowitej powierzchni 26695 m2 położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem na cele rolne.

Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 7200 m2.

Dla działki nr 84/72 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00029994/4.

      Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.

Przeznaczenie w planie miejscowym: brak.

Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający roku, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości: 929,00 zł/za cały okres umowy.

Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października 2023 roku, za cały okres obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo.

7.       Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonej nr geod. 1/9 o całkowitej powierzchni 510 m2 położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i jako teren zielony.

Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 314 m2.

Dla działki nr 1/9 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023126/7.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.

Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zieleni urządzonej.

Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający roku, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości: 2.121,00 zł brutto/za cały okres umowy.

Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone  w umowie dzierżawy

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

Wykaz umieszczono:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach www.mikolajki.eu i www.bip.mikolajki.pl

Informacja o zamieszczeniu wykazu:

  1. w lokalnej prasie
  2. sołtysi sołectw z terenu Gminy Mikołajki