Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 344) w zw. z uchwałą Nr XXXIII/447/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12.09.2013r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do w/w uchwały i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 50/2016 z dnia 2 maja 2016r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 372/42 położonej w Mikołajkach obręb Mikołajki,

podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Mikołajkach, obręb geod. Mikołajki, oznaczona nr geod. 372/42o pow. 329 m2.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00032062/6. Dział III i IV - wolne od wpisów.

2.       Cena nieruchomości: 87.000,00 zł

3.       Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obrębu geod. Mikołajki.

Działka nr 372/42– ma kształt zbliżony do prostokąta i usytuowana jest w terenie o lekkim nachyleniu.  Porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi samosiewami drzew i krzewów.

Dojazd od działki drogą gminną gruntową nieutwardzoną – ul. Krucza i Żurawia.

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane, przeznaczone pod zainwestowanie ( zgodnie z zapisami planu miejscowego).

Nieruchomości nie posiada przyłączy urządzeń infrastruktury technicznej.

Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej.

Warunki podłączenia do sieci infrastruktury technicznej muszą być uzgodnione z instytucjami branżowymi na wniosek i koszt nabywcy. 

Zgodnie z prowadzonąewidencją gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem RIIIb - grunty orne.

4.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren jest objęty „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej położonych pomiędzy ul. Dybowską i ul. Łabędzią w Mikołajkach” uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach nr XXIX/198/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 26.08.2008r., Nr 134, poz. 2110) zgodnie z którym działka 372/42 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN.04 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Treść planu jest dostępna na stronie https://mikolajki.e-mapa.net/.

5.       Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony

6.       Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na  podstawie

art. 34, winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.

Po terminie o którym w pkt 6 wykazu zostanie ogłoszony przetarg.

Wykaz umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      

2.        na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu

3.        przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki

Informacja o umieszczeniu wykazu:

1.        w lokalnej prasie