Rozlicz PIT w gminie Mikołajki
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.

Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 34/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20.02.2018r. w sprawie określenia niektórych zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i Zarządzenia nr 103/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 października 2022r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu:


1.Przedmiotem wydzierżawienia jest część nieruchomości oznaczonej nr geod. 16/6 o całkowitej powierzchni 1365 m2 położonej w granicach obrębu geod. Woźnice z przeznaczeniem na cele rolne.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosi 1075 m2.
Dla działki nr 16/6 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023374/0.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu.
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 160,00 zł/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo.

2.Przedmiotem wydzierżawienia jest nieruchomość oznaczona nr geod. 27/2 o całkowitej powierzchni 1943 m2 położona w granicach obrębu geod. Olszewo z przeznaczeniem na cele składowe  ( 954 m2), jako grunt pod budynkiem gospodarczym (35 m2) oraz pod uprawę warzyw (954 m2).
Dla działki nr 27/2 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00034314/2.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu.
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający roku, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości:
a)uprawa warzyw -  118,00 zł/za cały okres umowy
b)cele składowe i jako grunt pod budynkiem gospodarczym – 1.029,00 zł + VAT/za cały okres umowy
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo.

3.Przedmiotem wydzierżawienia jest część nieruchomości oznaczonej nr geod. 169/7 o całkowitej powierzchni 4916 m2 położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem na cele składowe.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosi 26 m2.
Dla działki nr 169/7 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023833/6.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 25,00 zł + VAT/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo.

4.Przedmiotem wydzierżawienia jest nieruchomość oznaczona nr geod. 16/3 o całkowitej powierzchni 300 m2 położona w granicach obrębu geod. Grabówka z przeznaczeniem na cele rolne.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosi 300 m2.
Dla działki nr 16/3 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023375/7.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu
Działka wydzierżawione będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 40,00 zł/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo.

5.Przedmiotem wydzierżawienia jest część nieruchomości oznaczonych nr geod. 350/30 i 349/14 o łącznej całkowitej powierzchni 4685 m2 położonych w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem jako grunt pod garażem typu „blaszak”.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosi 20 m2.
Dla działki nr 350/30 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00030098/3.
Dla działki nr 349/14 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023129/8.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: tereny dróg wewnętrznych, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Działki wydzierżawione będą na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 182,00 zł + VAT/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone  w umowie dzierżawy
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Wykaz umieszczono:
1.na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach
2.na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach www.mikolajki.eu i www.bip.mikolajki.pl
3.w lokalnej prasie
4.sołtysi sołectw z terenu Gminy Mikołajki