Rozlicz PIT w gminie Mikołajki
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXXIII/447/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12.09.2013r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do w/w uchwały i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 71/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 445/50 o powierzchni 0,0032 ha położonej w Mikołajkach obręb Mikołajki, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wytypowanych do sprzedaży w formie bezprzetargowej:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w Mikołajkach, obręb geodezyjny Mikołajki, oznaczona numerem
geod. 445/50 o powierzchni całkowitej 32 m2.
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  OL1M/00023126/7.
Dział III i IV księgi wolny od wpisów.
2.Cena nieruchomości: 25.000,00 zł
3.Opis nieruchomości:
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona jest w Mikołajkach, obręb geod. Mikołajki.
Działka nr 445/50 ma kształt wąski, wydłużony i usytuowana jest w terenie nachylonym.  
Dostęp do nieruchomości z ulicy M.Kajki  poprzez działkę sąsiednią o nr geod. 536.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami
(głównie usługami turystycznymi) oraz promenada j. Mikołajskiego.
Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr geod. 536.
4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:
Przedmiotowy teren jest objęty obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołajki obejmującego teren nabrzeża jeziora Mikołajskiego”, przyjętym uchwałą Nr XXIV/44/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30.03.2017r. zgodnie z którym działka 445/50 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem Kpj.01 – tereny ciągu pieszo -jezdnego - promenada nadjeziorna.
5.Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
6.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na  podstawie
art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2, winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219069, drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 111 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.  

Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
Po terminie o którym w pkt 6 wykazu przygotowany zostanie protokół z rokowań, będący podstawą zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.


Wykaz umieszczono:
1.na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki       
2.na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu
3.w lokalnej prasie
4.na tablicy ogłoszeń sołectw z terenu Gminy Mikołajki