Rozlicz PIT w gminie Mikołajki
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.

a podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 34/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20.02.2018r. w sprawie określenia niektórych zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i Zarządzenia nr 86/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu:

1.Przedmiotem wydzierżawienia jest nieruchomość oznaczona nr geod. 81/7 o całkowitej powierzchni 758 m2 położonej w granicach obrębu geod. Olszewo z przeznaczeniem na cele rolne.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosi 758 m2.
Dla działki nr 81/7 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023373/3.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu.
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 110,00 zł/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Mikołajki.

2.Przedmiotem wydzierżawienia jest część nieruchomości oznaczonej nr geod. 491/9 o całkowitej powierzchni 659 m2 położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem na teren zielony.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosi 324 m2.
Dla działki nr 491/9 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023127/4.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający roku, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 75,00 zł + VAT/za cały okres umowy.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 grudnia 2022 roku, za cały okres obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Mikołajki.

3.Przedmiotem wydzierżawienia są nieruchomości oznaczone nr geod. 84 i 139 o łącznej całkowitej powierzchni 16100 m2 położone w granicach obrębu geod. Olszewo z przeznaczeniem na cele rolne.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosi 16100 m2.
Dla działki nr 84 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023373/3.
Dla działki nr 139 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023373/3.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu
Działki wydzierżawione będą na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 373,00 zł/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Mikołajki.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone  w umowie dzierżawy
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Wykaz umieszczono:
1.na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach
2.na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach www.mikolajki.eu i www.bip.mikolajki.pl
3.w lokalnej prasie
4.sołtysi sołectw z terenu Gminy Mikołajki