Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020e., poz. 1057) poniżej przedstawiamy uproszczoną ofertę, złożoną na podstawie art. 19a cytowanej ustawy przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołąjkach na organizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy "Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert, w sposób o którym mowa w ust.3 (tj. w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń i na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego) może zgłosić uwagi dotyczące oferty". Po upływie wyznaczonego terminu nastąpi podpisanie umowy z oferentem.