Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy.

Świadczenie jest przyznawane podmiotom, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa (posiadają wydany przez Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach nr PESEL) oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium naszego kraju.

Do wniosku należy dołączyć "Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania", w liczbie osób faktycznie przyjętych przez wnioskodawcę.

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie jest przyznawane za okres nie dłuższy niż 60 dni, pieniądze są wypłacane z dołu .Za zgodą wojewody i w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od daty złożenia. Przyznanie lub wypłatę świadczenia gmina będzie uzależnić od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia   (będzie przeprowadzana weryfikacja warunków zakwaterowania obywateli Ukrainy przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach)

Wnioski można pobrać i złożyć w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach, w pokoju nr 5. W wersji elektronicznej dostępne są na stronie https://mgops_mikolajki.bip.gov.pl/pomoc-dla-uchodzcow/

 

Więcej informacji w MGOPS w Mikołajkach – pokój nr 5 lub pod nr tel. (87)4219077