Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) zwołuję X nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Mikołajkach w dniu 6 września 2019 roku o godz. 13.00 w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

Zaproponowany porządek obrad:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Propozycje zmian w porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
6.Sprawozdanie z działalności burmistrza z okresu międzysesyjnego.
7.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2019 – 2033;
2)w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2019 rok;
3)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów półwyspu Kusnort, obręb Tałty, gmina Mikołajki;
4)w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy i szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki oraz Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągniecia dydaktyczno – wychowawcze;
5)w sprawie uznania skargi na działanie organu wykonawczego za bezzasadną;
6)w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIV/294/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mikołajki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie sesji.
      
Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                              
Antoni Rakus