Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję VII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Mikołajkach w dniu 28 maja 2019 roku o godz. 13.00 w sali obrad UMiG  w Mikołajkach.

Zaproponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Propozycje zmian w porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
6.Sprawozdanie z działalności burmistrza z okresu międzysesyjnego.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2019 rok;
2)zmiany Uchwały Nr XXIX/132/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Baranowie, w skład którego wchodziła jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Publiczną Szkołę Podstawową w Baranowie;
3)ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019r.;
4)wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
5)przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Mikołajki za rok 2018;
6)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki, obręb Mikołajki, gmina Mikołajki położonej przy ulicy Okrężnej;
7)rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, obręb Tałty, gminy Mikołajki;
8)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, obręb Tałty, gminy Mikołajki;
9)wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71 i 349/14, Mikołajki, ul. Ptasia;
10)wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 202/55, Mikołajki;
11)wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – 95/11 i 95/7, Zełwągi;
12)wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 466/17, Mikołajku, ul. Kajki;
13)wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 348/17, Mikołajki, Zł. Klosów;
14)wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 386/23, Mikołajki, ul. Kajki;
15)wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 38/58, Mikołajki, ul. Mrągowska;
16)wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 546/1, Mikołajki, ul. Mrągowska;
17)wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 386/21, Mikołajki.
8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mikołajki za 2018r.
10.Wolne wnioski.
11.Zamknięcie sesji.
      
Przewodniczący Rady Miejskiej
Antoni Rakus

 

TRANSMISJA ONLINE: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1845/rada-miejska-w-mikolajkach.htm