Od dnia 01 stycznia 2023. do dnia 29 lutego 2024r. można składać wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

Wnioski można składać:

●       elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

●       w pokoju nr 5 MGOPS Mikołajki (parter)

Komu przysługuje:

Odbiorcy paliwa gazowego w gospodarstwie domowym:

·         gdy wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia wejścia w życie ustawy (czyli do dnia 15 grudnia 2022r.), albo po tym dniu w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

·         dochód nie przekracza kwoty 2.100,00 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych lub kwoty 1.500,00 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

 

Kwota dodatku:

·         refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury  dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 01 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.

Termin składania wniosków:

Wnioski należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku należy załączyć fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

 

Wzór wniosku tutaj