Znak: GGR.6840.29.2021

 

W  Y  K  A  Z

 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

 

                           Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXXIII/447/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12.09.2013r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do w/w uchwały i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 87/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 36/2 o powierzchni 0,0326 ha położonej w granicach obrębu geod. Lubiewo,

podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wytypowanych do sprzedaży w formie bezprzetargowej:

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w granicach obrębu geodezyjnego Lubiewo, oznaczona nr geod. 36/2 o powierzchni całkowitej 326 m2.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  OL1M/00024864/9.

Dział III i IV księgi wolny od wpisów.

  1. Cena nieruchomości: 15.000,00 zł.

3.       Opis nieruchomości:

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona jest w granicach obrębu geod. Lubiewo.

Działka nr 36/2ma kształt wąski, wydłużony i jest usytuowana w terenie nachylonym. Dostęp do drogi gminnej z piasku i żwiru. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr geod. 1/3.

4.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki z 2016r., obszar w granicach którego znajduje się działka 36/2 to tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

5.       Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony.

6.       Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na  podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2, winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Po terminie o którym w pkt 6 wykazu przygotowany zostanie protokół z rokowań, będący podstawą zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Wykaz umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki       

2.        na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.mikolajki.pl oraz www.bip.mikolajki.pl

3.        w lokalnej prasie

4.        na tablicy ogłoszeń sołectw z terenu Gminy Mikołajki