Znak: GGR.6845.73.2023                                                                         Mikołajki 2023r.04.04

                                                               W Y K A Z

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do
wydzierżawienia


Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 344) oraz Zarządzenia nr 34/2018
Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20.02.2018r. w sprawie określenia niektórych zasad
wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz stawek czynszu za dzierżawę
nieruchomości gruntowych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki, przeznaczonych do wydzierżawienia:


1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia, położenie nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod. 491/9 o powierzchni całkowitej 659 m 2 położona w
granicach obrębu geodezyjnego Mikołajki z przeznaczeniem pod utwardzenie podjazdu przed
wjazdem do garażu i jako teren zielony.
Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w działek o powierzchni 114 m 2 .
Dla działki nr 491/9 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023127/4.
2. Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 150,00 zł brutto/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok
kalendarzowy obowiązywania umowy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia
opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001 0000 0329 2072
0004 w BS Węgorzewo.
3. Opis nieruchomości:
W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi.
Dostępność komunikacyjna: z działki nr geod. 489.
Infrastruktura techniczna: nie dotyczy.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowy teren jest objęty obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od jeziora Mikołajskiego” uchwalonym uchwałą
Nr XII/157/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2019r., zgodnie z którym działka
nr geod. 491/9 położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny dróg publicznych. Przewidywana
funkcja terenu w ramach dzierżawy: utwardzenie podjazdu przed wjazdem do garażu i teren zielony.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat począwszy od dnia obowiązywania
umowy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego
wywieszenia. Po tym terminie zostanie przygotowana stosowna umowa dzierżawy.
Wykaz umieszczono:
1. na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki
2. na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu
3. przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki
Informacja o zamieszczeniu wykazu:
1. w lokalnej prasie