Znak:GGR.6845.24,41,11,50,39,33,22,23,19,51,55.2023
                                                                                                                     Mikołajki, 21.03.2023r.
 
                                                               W Y K A Z
 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych
do wydzierżawienia bez przetargu
 
Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 344) oraz Zarządzenia nr 34/2018 Burmistrza Miasta
Mikołajki z dnia 20.02.2018r. w sprawie określenia niektórych zasad wydzierżawiania gruntów
stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości
gruntowych i Zarządzenia nr 46/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 09.03.2023r. w sprawie
wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki,
podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu:
 
1. Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonej nr geod. 346/71 o
całkowitej powierzchni 4453 m 2 położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem
jako grunt pod garażem typu „blaszak”.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 24 m 2 .
Dla działki nr 346/71 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00035233/7.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania
umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości: 288,00 zł brutto/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok
kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi
odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350
0001 0000 0329 2072 0004 w BS Węgorzewo.
 
2. Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonych nr geod. 346/71 i 349/14
o łącznej całkowitej powierzchni 8800 m 2 położonych w granicach obrębu geod. Mikołajki z
przeznaczeniem jako grunt pod garażem typu „blaszak”.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 18 m 2 .
Dla działki nr 346/71 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00035233/7.
Dla działki nr 349/14 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023129/8.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny dróg.
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania
umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości: 216,00 zł brutto/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok
kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi
odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350
0001 0000 0329 2072 0004 w BS Węgorzewo.
 
3. Przedmiotem wydzierżawienia będzie nieruchomość oznaczona nr geod. 315/3 o całkowitej
powierzchni 398 m 2 położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem na parking
dla klientów warsztatu mechaniki pojazdowej.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 398 m 2 .
Dla działki nr 315/3 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023129/8.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający roku, licząc od dnia obowiązywania
umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 712,00 zł brutto/za cały okres obowiązywania umowy.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października 2023 roku, za cały okres
obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia
opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001 0000 0329
2072 0004 w BS Węgorzewo.
 
4. Przedmiotem wydzierżawienia będzie nieruchomość oznaczona nr geod. 520/10 o całkowitej
powierzchni 5,0354 ha położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem na cele
rolne.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 4,1500 ha.
Dla działki nr 520/10 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023126/7.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, tereny rekreacji
i sportu.
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający roku, licząc od dnia obowiązywania
umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 1.708,00 zł/za cały okres obowiązywania umowy.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października 2023 roku, za cały okres
obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia
opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001 0000 0329
2072 0004 w BS Węgorzewo.
 
5. Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonych nr geod. 346/71 i 350/30
o łącznej całkowitej powierzchni 4791 m 2 położonych w granicach obrębu geod. Mikołajki z
przeznaczeniem jako grunt pod garażem typu „blaszak”.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 15 m 2 .
Dla działki nr 346/71 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00035233/7.
Dla działki nr 350/30 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00030098/3.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny dróg.
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania
umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości: 180,00 zł brutto/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok
kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi
odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350
0001 0000 0329 2072 0004 w BS Węgorzewo.
 
6. Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonych nr geod. 346/71 i 350/30
o łącznej całkowitej powierzchni 4791 m 2 położonych w granicach obrębu geod. Mikołajki z
przeznaczeniem jako grunt pod garażem typu „blaszak”.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 18 m 2 .
Dla działki nr 346/71 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00035233/7.
Dla działki nr 350/30 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00030098/3.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny dróg.
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania
umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości: 216,00 zł brutto/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok
kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi
odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350
0001 0000 0329 2072 0004 w BS Węgorzewo.
 
7. Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonych nr geod. 346/71 i 349/14
o łącznej całkowitej powierzchni 8800 m 2 położonych w granicach obrębu geod. Mikołajki z
przeznaczeniem jako grunt pod garażem typu „blaszak”.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 18 m 2 .
Dla działki nr 346/71 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00035233/7.
Dla działki nr 349/14 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023129/8.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny dróg.
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania
umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości: 180,00 zł brutto/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok
kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi
odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350
0001 0000 0329 2072 0004 w BS Węgorzewo.
 
8. Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonych nr geod. 346/71 i 349/14
o łącznej całkowitej powierzchni 8800 m 2 położonych w granicach obrębu geod. Mikołajki z
przeznaczeniem jako grunt pod garażem typu „blaszak”.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 15 m 2 .
Dla działki nr 346/71 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00035233/7.
Dla działki nr 349/14 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023129/8.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny dróg.
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania
umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości: 180,00 zł brutto/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok
kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi
odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350
0001 0000 0329 2072 0004 w BS Węgorzewo.
 
9. Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonej nr geod. 346/71 o
całkowitej powierzchni 4453 m 2 położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem
jako grunt pod garażem typu „blaszak”.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 24 m 2 .
Dla działki nr 346/71 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00035233/7.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania
umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości: 288,00 zł brutto/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok
kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi
odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350
0001 0000 0329 2072 0004 w BS Węgorzewo.
 
10. Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonej nr geod. 346/71 o
całkowitej powierzchni 4453 m 2 położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem
jako grunt pod garażem typu „blaszak”.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 24 m 2 .
Dla działki nr 346/71 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00035233/7.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania
umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości: 288,00 zł brutto/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok
kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi
odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350
0001 0000 0329 2072 0004 w BS Węgorzewo.
 
11. Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonej nr geod. 172/35 o
całkowitej powierzchni 1,2605 ha położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z
przeznaczeniem na składowanie opału.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 144 m 2 .
Dla działki nr 172/35 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023126/7.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu.
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania
umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości: 150,00 zł brutto/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok
kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi
odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350
0001 0000 0329 2072 0004 w BS Węgorzewo.
 
Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
Wykaz umieszczono:
1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach
2. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach www.mikolajki.eu i www.bip.mikolajki.pl
Informacja o zamieszczeniu wykazu:
1. w lokalnej prasie
2. sołtysi sołectw z terenu Gminy Mikołajki