Znak: GGR.7125.1.2023                                                                 Mikołajki, 2023r.03.21
 
 
                                                        W Y K A Z
 
nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do
sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy.
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/447/2013 Rady
Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania,
zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, opublikowanej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12.09.2013r. i uchwały Rady
Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie częściowej zmiany
załącznika nr 1 do w/w uchwały, w zw. z uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XLVI/28/2023 z
dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 45/2023 z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie
sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym przy ul.
M.Kajki 10 w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki, podaję do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości wytypowanych do sprzedaży w formie bezprzetargowej:
 
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 4 położony na 2 kondygnacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego w
Mikołajkach przy ul. M.Kajki 10, obręb geod. Mikołajki w granicach działki oznaczonej nr geod. 425
o pow. 506 m 2 wraz z udziałem 3119/16387 części we współwłasności domu i innych urządzeniach
nie służących wyłączenie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności gruntu
działki gruntu 3119/16387.
W skład lokalu wchodzą dwa pokoje, kuchnia, przedpokój oraz łazienka.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 25,87 m 2 . Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia
przynależne usytuowane na poddaszu o powierzchni 2,40 m 2 oraz 2,92 m 2 . Powierzchnia użytkowa
lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 31,19 m 2 .
Dla nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr OL1M/00026324/6.
 
2. Opis nieruchomości:
Przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny zlokalizowany jest w budynku wielorodzinnym,
2-kondygnacyjnym z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym, wpisanym do rejestru zabytków.
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna.
Dojazd do działki drogą gminną.
 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla przedmiotowej
nieruchomości obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta
Mikołajki na wschód od jeziora Mikołajskiego” przyjęty uchwałą Nr XII/157/2019 Rady Miejskiej w
Mikołajkach z dnia 29.11.2019r., zgodnie z którym działka nr geod. 425 zlokalizowana jest w
granicach obszaru oznaczonego symbolem MU.08 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 
4. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
 
5. Cena nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w
nieruchomości wspólnej : 91.100,00 zł.
 
6. Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości, na podstawie
art. 34 ust. 4 i 5 winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego
wywieszenia.
 
Wykaz umieszczono:
1. na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki
2. na stronie internetowej UMiG Mikołajki www.bip.mikolajki.pl , www.mikolajki.eu
3. przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki
Informacja o zamieszczeniu wykazu:
1. w lokalnej prasie