Rozlicz PIT w gminie Mikołajki
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 1899 ze zm.) w zw. z uchwałą Nr XLVIII/411/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 339/1 o pow. 0,0634 ha, 344/1 o pow. 0,0652 ha, 342/6 o pow. 0,0910 ha, położonych w obrębie miasta Mikołajki i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 3/2010 z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w obrębie miasta Mikołajki, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Mikołajkach, obręb geod. Mikołajki, oznaczona nr geod. 342/6o pow. 910 m2.
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023347/2. Dział III i IV - wolne od wpisów.
2.Cena nieruchomości: 173.000,00 zł
3.Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obrębu geod. Mikołajki.
Działka nr 342/6– ma kształt zbliżony do prostokąta z wyciętym narożnikiem ( lewy dolny róg) i usytuowana jest w terenie o lekkim nachyleniu.  W granicach działki znajdują się samosiewy krzewów.
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna z usługami oraz tereny niezabudowane, w tym tereny rolne. Działka zlokalizowana jest ok. 1 km od ścisłego centrum miasta. Dojazd do działki drogą gruntową utwardzoną żwirem – ul. Fasolkową.
Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej i kanalizacyjnej.
Warunki podłączenia do sieci infrastruktury technicznej muszą być uzgodnione z instytucjami branżowymi na wniosek i koszt nabywcy.
Zgodnie z prowadzonąewidencją gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem RIIIb - grunty orne.
4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowy teren jest objęty „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od ulicy Papieża Jana Pawła II” uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach nr XXIV/33/2021 z dnia 12 maja 2021r. (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 30.06.2021r., Poz. 2539) zgodnie z którym działka 342/6 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN.13 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Treść planu jest dostępna na stronie https://mikolajki.e-mapa.net/.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony
6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na  podstawie art. 34, winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.

Po terminie o którym w pkt 6 wykazu zostanie ogłoszony przetarg.

Wykaz umieszczono:
1.na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki     
2.na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu
3.w lokalnej prasie
4. przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki