Na podstawie art. 28 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (j.t. Dz. U. z 2014r, poz. 1490) w zw. z uchwałą Nr XXV/300/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości oznaczonych nr geod. 88/3 oraz 88/4 położonych w Prawdowie obręb Prawdowo oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 4/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Prawdowie obręb Prawdowo,

Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Mikołajki:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, położenie nieruchomości, jej powierzchnia, cena wywoławcza, wysokość wadium i termin oraz miejsce przetargu:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Prawdowie, obręb geodezyjny Prawdowo oznaczonej nr geod.  88/3 o pow. 0,3002 ha.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023372/6.

2. Cena wywoławcza nieruchomości: 142.000,00 zł

3. Wysokość wadium: 21.000,00 zł

4. Przetarg odbędzie się w dniu  6 listopada 2020 roku o godz. 13.00, w sali  obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7.

2. Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obrębu geod. Prawdowo.

Działka nr 88/3 – ma nieregularny kształt, teren z lekkim spadkiem do drogi. W granicach działki rośnie kilka krzewów i drzew, do ewentualnego wycięcia na wniosek i koszt nabywcy. Od strony drogi ogrodzenie z siatki. Działka graniczy z drogą gminną o nr geod. 104.

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz grunty  niezabudowane.

W zasięgu nieruchomości sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna.

Warunki podłączenia do tych sieci powinny być uzgodnione z instytucjami branżowymi na wniosek i koszt nabywcy. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług

(j.t Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.) nieruchomość zwolniona jest z podatku.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. 2019r., poz. 1362 ze zm.) Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z prowadzonąewidencją gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem  – RV – grunty orne V klasy.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy.

4.Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony

5. Ograniczenia nieruchomości:nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

6.  Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

7. Termin poprzedniego przetargu: I przetarg – 23.07.2020r.

8. Minimalne postąpienie: zgodne z §14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

UWAGI:

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

9.  Wymienione w pkt 3 wadium w pieniądzu musi być zaksięgowane na rachunku bankowym  Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach w BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329  2076  0006  najpóźniej w dniu 2 listopada 2020r.

W tytule przelewu należy określić numer geodezyjny nieruchomości, na sprzedaż której wadium jest wpłacone.

Wadium może być wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

10.   Wpłacone wadium podlega:

a)          zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg

b)         zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają,  zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia, bez oprocentowania

c)          przepada, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy w

 formie aktu notarialnego, natomiast przetarg czyni się  niebyłym

11.   W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt 8 uiszczą wymienione w pkt 3 wadium.

Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest posiadać ze sobą aktualny dokument tożsamości.

a)       jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub poświadczonego notarialnie, upoważniającego do udziału w przetargu

b)      w  przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu muszą przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego współmałżonka.

12.   Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

13.   Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach nr 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

14.   Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty taksy notarialnej i koszty związane z postępowaniem wieczysto-księgowym, ponosi nabywca.

15.   W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się  niebyłym.

16.   Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

17.   Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

ZASTRZEŻENIE:

Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,  w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.pl

Ogłoszenie umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      

2.        na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.pl

3.        w lokalnej prasie

4.        przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki