OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko ASYSTENTA RODZINY w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach ogłasza nabór na stanowisko pracy ASYSTENTA RODZINY - umowa na czas zastępstwa

Forma zatrudnienia: 1 etat (na czas określony – zastępstwo )

Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2019r. – grudzień 2021r.

1. Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy):

1) wykształcenie: - wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub - wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione: a) szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub b) studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub - wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

2) korzystanie z pełni praw publicznych. 3) prawo jazdy kat.”B” oraz posiadanie własnego środka transportu (praca w terenie) 4) nieposzlakowana opinia. 5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku. 6) kandydat/ka nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona. 7) kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego. 8) kandydat/ka nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość obsługi komputera i programów biurowych, 2) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny, 3) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej, 4) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, 5) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, zdolności organizacyjne,


 

6) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, 7) znajomość przepisów prawnych związanych ze wsparciem rodziny i systemem pieczy zastępczej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do obowiązków asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny . Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną, indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny między innymi będzie: - współpracował z instytucjami takimi jak szkoły, przedszkola, sąd, policja, urząd pracy, jednostki administracyjne, placówki opiekuńczo- wychowawcze, poradnie lekarskie itp., - pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo- wychowawczych, - pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym, - merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego, - pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną, - motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny, - motywował do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, - podejmował działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, - udzielał wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, - prowadził indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodzin.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale również może towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania – zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodziny musi być dyspozycyjny oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej.

4. Wymagane dokumenty:

1) CV – z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, 2) list motywacyjny,

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu naboru zgodnie z RODO z dnia 27.04.2016r. UE 2016/679.

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty,


 

uprawnienia, zaświadczenia, o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy), 5) kopie świadectw pracy, ewentualne referencje z zakładów pracy, 6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy), 7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydata, konieczne będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego) oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych, 9) oświadczenie, że kandydat/ka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej, 10) oświadczenie, że kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego, 11) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%

6. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w trzech etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I - weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II - test ze znajomości ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Etap III - rozmowy kwalifikacyjne pozwalające ustalić predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłową realizację zadań na stanowisku asystenta rodziny. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ul. Kolejowa 7, w sali obrad/ na parterze.

Wynikiem trzech etapów postępowania rekrutacyjnego będzie wybór kandydata/tki na stanowisko asystenta rodziny.

7. Termin i sposób składania ofert: Dokumenty (w zamkniętej kopercie) z dopiskiem : „ Nabór na stanowisko asystenta rodziny”, należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, pokój nr 14 lub pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

W terminie do 10 kwietnia 2019 roku do godziny 15.00

Liczy się data i godzina wpływu oferty do ośrodka.

Aplikacje niekompletne oraz te, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. O terminie II i III etapu postępowania rekrutacyjnego wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na BIP Gminy Mikołajki. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89/421 90 65

 

 

Zgodnie z Klauzulą Informacyjną art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady EU 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO informujemy, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 11-730 Mikołajki.

2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom/podmiotom zewnętrznym. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1lit. A RODO.

3) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.

5) Do wskazanego terminu składania ofert w ogłoszeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.