12.02.2019 Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DO POBRANIA:

 

Burmistrz Miasta Mikołajki

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie: przyjęcia  rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki.

 

§ 1

Rodzaj zadania

 

1. Priorytety współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Gminy Mikołajki określone zostały w załączniku Nr 1 uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2. Konkurs ofert obejmuje powierzenie realizacji zadania Gminy Mikołajki pn.: „Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki”.

 

§ 2

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019

 

1. Wysokość środków na realizację zadania z zakresu organizacji zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki określona została w Załączniku Nr 8 do Uchwały Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki na 2019 rok i wynosi 25.000 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

2. Środki przeznaczone na realizację zadań w roku 2019 wskazane w ust. 1 mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań przez organizacje pozarządowe z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

§ 3

Zasady przyznawania dotacji

 

1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja pozarządowa może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

2. Burmistrz Miasta Mikołajki może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

§ 4

Termin i warunki realizacji zadań

 

1. Zadanie winno być wykonane w roku 2019.

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz

z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

3. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Mikołajki.

 

§ 5

Termin składania ofert

 

1. W konkursie mogą brać udział prowadzące działalność statutową w zakresie zadań określonych w § 1 - organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Oferty należy złożyć do dnia 06.03.2019 r. do godz. 12.00.

3. Oferty należy składać do:

Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

ul. Kolejowa 7

11-730 Mikołajki

z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki”.

4. O zachowaniu terminu decyduje łącznie data i godzina wpływu oferty do UMiG w Mikołajkach.

5. Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

6. Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):

1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

2) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

7. Burmistrz Miasta Mikołajki ma prawo żądać innych dokumentów od podmiotu składającego ofertę.

8. Druki ofert można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach www.bip.mikolajki.pl , zakładka: „Komunikaty”.

9. Otwarcie ofert nastąpi 06.03.2019 roku o godz. 13.00 w pokoju nr 108 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

10. Oferent ma prawo uczestniczyć w otwarciu ofert.

 

§ 6

Zasady, tryb i kryteria oraz termin wyboru ofert

 

1. Oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.

3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty organizacja może nie otrzymać dofinansowania w przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.

4. W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku niedotrzymania terminu oferta nie będzie rozpatrywana.

5. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 5/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, powołania członków komisji oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej, opiniującej oferty w otwartych konkursach ogłoszonych w 2019 roku w ramach współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

6. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Mikołajki, który dokonuje wyboru ofert najlepiej, służących jego zdaniem realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG.

7. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1) celowość oferty, jakość realizacji zadania, zakres rzeczowy i zasięg.

2) możliwość realizacji zadania m.in. poprzez posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego.

3) osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego zadania.

4) pozyskanie do współpracy innych partnerów publicznych i prywatnych.

5) rodzaj i celowość planowanych kosztów.

6) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy.

 

§ 7

Informacja nt. zrealizowanych przez Gminę Mikołajki zadań będących przedmiotem konkursu wraz z wysokością środków przeznaczonych na ich realizację w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

1. Na realizację zadania pn.: Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki” w 2019 roku zaplanowano kwotę 25.000 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

2. Na realizację zadania pn.: Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki” w 2018 roku przeznaczono kwotę 15.000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

3. Na realizację zadania pn.: Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki” w 2017 roku przeznaczono kwotę 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

4. Na realizację zadania pn.: „Organizacja w 2016 roku zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego Uniwersytetu III” w 2016 roku przeznaczono kwotę 4.000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych).

W latach wcześniejszych w budżecie gminy Mikołajki nie było zabezpieczonych środków na w/w cel.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta Mikołajki z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą a oferentem.

3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach, informacji o tym, iż zadanie jest realizowane ze środków budżetu Gminy Mikołajki. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

4. Dotacje nie mogą być przeznaczane na wydatki nie związane z realizacją danego zadania (niezgodne z ofertą i kosztorysem).