Rozlicz PIT w gminie Mikołajki
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.

Podinspektor ds. obsługi inwestycji i zamówień publicznych  (1 etat)

Nr ogłoszenia: 2/2023   Ogłoszono dnia: 15-03-2023 r

 
Termin składania ofert: 27-03-2023 r 
 
Wymagania w stosunku do kandydatów:
 
 1. Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie: minimum średnie z maturą;
  2. Staż pracy: co najmniej 3 lata;
  3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
  6. Nieposzlakowana opinia;
  7. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość funkcjonowania administracji samorządu terytorialnego;
  2. Znajomość ustaw oraz przepisów wykonawczych dotyczących działalności gminy, w tym w szczególności:
   1. ustawy o samorządzie gminnym
   2. ustawy prawo budowlane
   3. ustawy prawo zamówień publicznych
   4. ustawy o finansach publicznych
  3. Umiejętność obsługi komputera, pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych;
  4. Prawo jazdy kategorii B;
  5. Odpowiedzialność, systematyczność, obowiązkowość, terminowość, skrupulatność, komunikatywność, odporność na stres, dobra organizacja pracy;
  6. Umiejętność organizacji pracy własnej pod presją czasu i pracy w zespole.
 3. Wymagania preferowane:
  1. Udokumentowane doświadczenie zawodowe związane tematycznie ze stanowiskiem będącym przedmiotem konkursu;
  2. Udokumentowane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Pełna treść ogłoszenia o naborze do pracy