GDZIE UZYSKASZ NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ?
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Mrągowskiego w roku 2017 jest udzielana w punktach:

1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mrągowie
Bursa Międzyszkolna ul. Mrongowiusza 65 B 11-700 Mrągowo
Punkt jest czynny:

 • Harmonogram działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mrągowie
 • Poniedziałek: od godz. 10:00 do 14:00
 • Wtorek: od godz. 10:00 do 14:00
 • Środa od godz. 13:00 do 17:00
 • Czwartek od godz. 10:00 do 14:00
 • Piątek od godz. 10:00 do 14:00
 • W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) Punkt nie będzie czynny.

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie jest udzielana przez adwokatów i radców prawnych.

2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mikołajkach
Centrum Kultury „ Kłobuk” w Mikołajkach, ul. Kolejowa 6 11-730 Mikołajki
Punkt jest czynny:

 • Harmonogram działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mikołajkach
 • Poniedziałek: od godz. 10:00 do 14:00
 • Wtorek: od godz. 10:00 do 14:00
 • Środa od godz. 10:00 do 14:00
 • Czwartek od godz. 10:00 do 14:00
 • Piątek od godz. 10:00 do 14:00
 • W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) Punkt nie będzie czynny.

Punkt jest prowadzony przez organizację pozarządową - Fundację „Togatus Pro Bono” ul. Warmińska 7/1 10 – 544 Olsztyn, pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych i osoby wymienione w art.11. ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015, poz. 1255 z póź.zm.)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE SPRAW:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE OSOBIE UPRAWNIONEJ, KTÓRĄ JEST:

 1. Osoba korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 2. Osoba posiadająca ważną Kartę Dużej Rodziny o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863)
 3. Kombatant
  Osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)
 4. Weteran
  Osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)
 5. Osoba która nie ukończyła 26 lat
 6. Osoba która ukończyła 65 lat
 7. Osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

PRAWO DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ OSOBA UPRAWNIONA WYKAZUJE PRZEZ:

 1. przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
 2. przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
 3. przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 4. przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa
 5. przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość (w przypadku osoby uprawnionej w wieku do 26 lat. lub powyżej 65.)
 6. złożenie oświadczenia, w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej

KARTA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej.
ZA ZGODĄ OSOBY UPRAWNIONEJ W KARCIE MOGĄ ZOSTAĆ ZAMIESZCZONE DANE ZBIORCZE DOTYCZĄCE OSOBY UPRAWNIONEJ, TJ.: WIEK, PŁEĆ, WYKSZTAŁCENIE, ŚREDNI MIESIĘCZNY DOCHÓD, LICZBA CZŁONKÓW GOSPODARSTWA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, POSIADANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
ODMOWA UJAWNIENIA TYCH DANYCH NIE STANOWI PODSTAWY ODMOWY UDZIELENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.